Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Piaseczna

3833

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Piaseczna. Oferty kandydatów należy składać do 31 stycznia 2022 roku.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez:
– gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
– katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
– zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
– udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
– prowadzenie działalności wydawniczej,
2) Zarządzanie, nadzór i reprezentowanie na zewnątrz Muzeum Piaseczna.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum.
4) Planowanie, organizowanie procesu pracy w Muzeum.
5) Pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec zatrudnionych pracowników oraz wykonywanie wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy.

Wymagania obowiązkowe (kryteria niezbędne):
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zespołami ludzkimi,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
8) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
9) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury (w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy),
10) znajomość statutu Muzeum Piaseczna w organizacji.

Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: zarządzanie instytucjami kultury, muzealnictwo, historia sztuki,
2) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
3) znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV,
4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, umowy cywilnoprawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach),
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
10) autorski program działania i rozwoju Muzeum Piaseczna na okres 3-7 lat zawierający m.in.:
a) misję i wizję Muzeum Piaseczna jako samorządowej instytucji kultury,
b) cele strategiczne na najbliższe lata,
c) koncepcję współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, fundacjami, placówkami oświatowymi,
d) koncepcję finansowania działalności Muzeum umożliwiającą osiąganie zaplanowanych celów wraz ze wskazaniem źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych,
e) koncepcję efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych.
11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku złączonym do ogłoszenia o naborze.
Przed podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty wskazane w powyższym punkcie powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Termin i miejsce złożenia ofert:
Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt 5 należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Piaseczna” w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub przesłać na adres: UMiG Piaseczno, ulica Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 16.00. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Informacje dodatkowe:
1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I Etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym i analiza przedstawionych przez kandydatów programów działania i rozwoju Muzeum w Piasecznie; etap bez udziału kandydatów.
II Etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi przez Komisję kandydatami i rekomendacja kandydata Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.
4) W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2369).
5) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno i na stronie internetowej gminy www.piaseczno.eu, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
6) “Statut Muzeum Piaseczna (w organizacji)” oraz „Koncepcja rozwoju i promocji oferty Muzeum Piaseczna wraz z oddziałami” – dokument strategiczny, dostępne są na stronie internetowej BIP: bip.piaseczno.eu/muzeum-piaseczna oraz do pobrania poniżej.
7) Termin rozpatrzenia złożonych ofert nastąpi w ciągu 30 dni.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie konkurs na dyrektora muzeum (.docx, 18 KB)
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora muzeum (.docx, 26.7 KB)
Regulamin konkursu na dyrektora muzeum (.docx, 17.7 KB)

Do zapoznania się:
– Koncepcja rozwoju i promocji oferty Muzeum Piaseczna wraz z oddziałami (.pdf, 8 MB)
Uchwała nr 365/XV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Piaseczna w Piasecznie (w organizacji) (.pdf, 393 KB)