Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 6331.12.2022.AP

457

OŚR. 6331.12.2022.AP                                                                                       Piaseczno, dnia………………   P O S T A N O W I E N I E 
o podjęciu zawieszonego postępowania
Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 §1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2022 r….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania 6331.12.2022.AP