okolice dworca PKP
foto Maciej Wesołowski

Przez ostatnie lata kolej stała się najpopularniejszym środkiem transportu publicznego w Piasecznie. Doświadczenie innych aglomeracji pokazuje, że tendencja będzie się nie tylko utrzymywać, ale i wzrastać. Dlatego też konieczne jest zadbanie o poprawę infrastruktury w okolicach dworca PKP w Piasecznie.

Poprawa jakości taboru, regularność i szybkość połączeń, a także mniejsze w porównaniu z indywidualnym transportem samochodowym koszty sprawiają, że około 5 tys. osób codzienne korzysta z dworca PKP w Piasecznie. Mamy nadzieję, że niezależnie od obecnych, przejściowych problemów związanych z remontem dworca Warszawa Zachodnia, ta liczba będzie wzrastać z każdym rokiem. Takie są doświadczenia i trendy dla miast ulokowanych w pobliżu dużego ośrodka miejskiego na całym świecie.


Burmistrz mówi o zmianach jakie zachodzą wokół dworca PKP Piaseczno oraz o tym jak wyglądała będzie ta część miasta oraz system komunikacji po zrealizowaniu założeń wynikających z przyjętych koncepcji. Film uzupełniony jest o transkrypcję.

Szanse i wyzwania

Dostępność transportu kolejowego to ogromny impuls rozwojowy a zarazem wielkie wyzwania. Pierwsze z nich jest związane z samą obsługą pasażerów, których kilka tysięcy musi codziennie dojechać i wyjechać z dworca PKP. Drugie to problemy komunikacyjne pomiędzy dwoma obszarami Piaseczna przedzielonymi linią kolejową. Większa częstotliwość kursowania pociągów, zwłaszcza po wprowadzeniu SKM, powoduje częste i długie zamykanie szlabanów na drogach przejazdowych.

Dostrzegając więc ten potencjał rozwojowy, ale także narastające problemy komunikacyjne, gmina zdecydowała się na kompleksowe opracowanie studium urbanistyczno- architektonicznego dla terenów wokół trasy kolejowej nr 8.

W listopadzie 2021 r. przeprowadziliśmy warsztaty w których uczestniczyli mieszkańcy, urbaniści i urzędnicy. W połowie czerwca 2022 r. przedstawiliśmy koncepcję zagospodarowania obszarów przyległych do linii kolejowej – każdy mógł zapoznać się z makietą i planszami opisującymi poszczególne proponowane rozwiązania urbanistyczne. Pełny raport z konsultacji społecznych dostępny jest w informacji: podsumowanie czerwcowych konsultacji dotyczących okolic dworca PKP w Piasecznie.

Prezentacja w wersji do pobrania: Plansze – konsultacje okolic dworca PKP (.pdf, 10.6 MB)

Piaseczno_PKP_plansze_konsultacje_na stronę

Obecnie, w oparciu o opracowane studium urbanistyczne, trwają prace nad przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt podlegać będzie ustawowej procedurze uchwalenia miejscowego planu przez Radę Miejską.

Nowe otwarcie

Podstawą przedstawionego opracowania urbanistycznego są m.in. analizy istniejących, realizowanych i planowanych w przyszłości połączeń komunikacyjnych z Warszawą oraz wynikające z tego prognozy przepływu i natężenia ruchu. Bazując na tych danych opracowanie wskazuje na 3 kierunki zmian dotyczących obszaru dworca PKP:

1) Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań drogowych wraz z zapewnieniem infrastruktury dla pojazdów dowożących mieszkańców do linii kolejowej, w tym możliwość budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza po stronie zachodniej (po rozbudowie linii kolejowej obecny tymczasowy parking będzie musiał zostać zlikwidowany).

2) Wprowadzenie funkcji handlowo-usługowych wokół dworca po stronie miasta, tak aby ta okolica – dotąd częściowo zdegradowana przez sąsiedztwo kolei –  zaczęła pełnić normalne funkcje miejskie.

3) Potrzeba rewitalizacji obszarów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej po stronie osiedla Orężna, poprzez wprowadzenie elementów takich jak np. muzeum kolejnictwa i urządzenie większej ilości terenów zielonych, które stanowiłyby barierę oddzielającą strefę zamieszkania od linii kolejowej.

Ilustracja. Pozytywne zmiany w okolicy dworca PKP Piaseczno

Rozwiązania drogowe

Podczas konsultacji najwięcej emocji budziły zaproponowane rozwiązania drogowe.

Stan obecny: jedź jak się da

W chwili obecnej małe osiedlowe uliczki w obszarze zabudowy jednorodzinnej po zachodniej stronie linii kolejowej stały się drogami dojazdowymi do dworca PKP. Mieszkańcy okolicznych domów zmagają się z natłokiem pojazdów, których kierowcy starają się dojechać do dworca i zaparkować „gdzie tylko się da”.

Powstanie trasy S7 zwiększyło ruch tranzytowy w kierunku Warszawy. Cierpią mieszkańcy ul. Siedzikówny “Inki”, która to stała się najdogodniejszym połączeniem ul Pomorskiej z ul. Orężną. Problem wzmożonego ruchu dotyka też innych ulic łączących ul. Pomorską z ul. Orężną. Także przyszły wiadukt nad torami na zmodernizowanej drodze wojewódzkiej 721 oraz planowana przez starostwo budowa nowego połączenia pomiędzy ul. Orężną a Słoneczną i dalej w kierunku węzła Lesznowola na trasie S7, wywołają zmiany w kierunkach ruchu i jeszcze większą presję na lokalny układ drogowy.

Propozycja: odciążyć, odseparować, zagospodarować

Wyzwaniem staje się więc ochrona niskiej zabudowy jednorodzinnej przed  codziennym koszmarem ruchu dojazdowego do dworca i ruchu tranzytowego w kierunku Warszawy i wyprowadzenie ruchu z osiedlowych uliczek. Stąd w  studium urbanistycznym zaproponowana została biegnąca wzdłuż torów nowa droga, łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Orężną. Jej rolą byłoby zebranie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego i transportu publicznego z południowych rejonów gminy i rozprowadzenie go do dworca PKP i dalej w stronę Orężnej i trasy S7 a tym samym eliminacja ruchu z ul. Siedzikówny “Inki” i innych lokalnych ulic, co oznacza uspokojenie i odciążenie strefy zamieszkania. Ulica stworzy też – wraz z planowanym pasem zieleni – barierę oddzielającą tę strefę zamieszkania  od uciążliwości wynikających z bliskości linii kolejowej. Tu pozytywnym efektem „ubocznym” byłoby „scalenie” tak uspokojonych okolic osiedla Orężna z terenami Zalesia Dolnego, z ul. Pomorską jako lokalną osią komunikacyjną.

Nowa ulica Reymonta - wraz z nowym przebiciem pomiędzy Orężną a PomorskąNowa ulica Reymonta – wraz z nowym przebiciem pomiędzy Orężną a Pomorską –  stworzyłaby wreszcie realne możliwości dla uruchomienia bardzo oczekiwanej w tym rejonie komunikacji miejskiej.

Jednocześnie nowa droga ma pozostać miejską ulicą – z placem przy dworcu, kolejnym placem przy planowanym muzeum kolejnictwa – połączoną z centrum miasta nową kładką w okolicy ul. Wyczółkowskiego oraz tunelem dla pieszych i rowerzystów na wysokości ul. Nadarzyńskiej.

Analizy wskazują, że potrzebne jest dobre powiązanie nowej drogi z ul. Sienkiewicza tak, by dojazd do dworca nie wymagał przejazdu przez wiadukt w ul. Sienkiewicza i nie blokował dojazdu do centrum Piaseczna. Stąd proponowane nowe rondo przed wiaduktem oraz budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego po zachodniej stronie torów, w terenie niewymagającym, dziś praktycznie niemożliwych do uzyskania, uzgodnień z PKP (jest to przyczyna wieloletniej blokady budowy takiego obiektu po wschodniej stronie torów).

wizualizacja koncepcji ul. Reymonta w Piasecznie ver2
ul. Reymonta wizualizacja koncepcji
Przekrój ul. Reymonta
Przekrój ul. Reymonta

Podsumowując, przedstawiona w studium koncepcja drogowa nowego przebiegu ul. Reymonta wraz z nowymi propozycjami dla MPZP zapewnia spełnienie wszystkich z powyższych wymogów: wygodne ciągi piesze i rowerowe, place, skrzyżowania, zieleń, komunikację autobusową, zrewitalizowaną i oddaną mieszkańcom strefę wokół linii kolejowej, uspokojenie ruchu na lokalnych ulicach i uliczkach oraz odcięcie od uciążliwości „kolejowych” dużego kwartału zabudowy jednorodzinnej (ul. Reymonta nie miałaby powiązania drogowego – poza pieszym i rowerowym – z ulicami Chełmońskiego, Reja i Kasprowicza). Nowa droga pozwoli wreszcie na odciążenie tranzytu na wiadukcie PKP oraz Dworcowej i Jarząbka.

Z dwoma wariantami koncepcji drogowej ul. Reymonta można zapoznać się na BIP: Koncepcja budowy drogi łączącej ul. Orężną z ul. Sienkiewicza w Piasecznie, Gmina Piaseczno – Uzgodnienia drogowe – koncepcje – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Na potrzebę budowy ul. Reymonta w przedstawionym kształcie wskazują również: „Studium Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju”, przyjęte przez Radę Miejską w 2014 r. oraz „Studium Komunikacyjne Piaseczna ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej”, wykonane na zlecenie gminy w 2019 r.

Rewitalizacja i przebudowa okolic dworca wymaga kompleksowego spojrzenia. Oczywiście zmiany niosą za sobą koszty samej inwestycji oraz koniecznych wykupów gruntów a także ryzyko protestów. Jednak powiązanie przebudowy infrastruktury drogowej z rozbudową funkcji miejskich ma szanse przeobrazić ten obszar w zupełnie nową i atrakcyjną dzielnicę miasta – rozwiązującą szersze problemy komunikacyjne a jednocześnie zapewniającą spokój i wytchnienie mieszkańcom w dzielnicach domów jednorodzinnych.

Zaprojektowanie ul. Reymonta to pierwszy krok w kierunku wprowadzenia tych zmian w życie.

planokolicdworca.piaseczno.eu