I miejsce praca nr 02 Pani Katsiaryna Zmitrovich, Pani Maryna Tsyhanova
I miejsce praca nr 02 Pani Katsiaryna Zmitrovich, Pani Maryna Tsyhanova

W 2021 roku w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie studenci podjęli się przygotowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta Piaseczno na podstawie dwóch aktualnie procedowanych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie było wymagające ze względu na wpis fragmentu miasta jako obszaru chronionego w Rejestrze Zabytków.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego w ramach tematu „Projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów wielofunkcyjnych (wraz z MPZP)”. Podstawą wytycznych jako obszaru przyjęto dwie aktualne uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
– 1168/XXXIX/2017w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP cz m. P-na dla Traktu nad Perełką;
– 1170/XXXIX/2017 w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP cz. m. P-no rejon centrum miasta.

Koncepcja posłuży określeniu podstawowych rozwiązań urbanistycznych, funkcjonalnych i związanych z nimi decyzji planistycznych. Celem Konkursu jest stworzenie spójnej wizji centrum miasta jako silnej i pełnej życia przestrzeni miejskiej, która przyciąga i zatrzymuje na dłużej.

Wśród wielu ważnych zagadnień szczególnej uwagi wymaga odniesienie się do wyzwań komunikacyjnych, np. związanych z ruchem tranzytowym czy strategią parkingową, oraz potrzeby kształtowania powiązań pieszych i rowerowych służących stworzeniu przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni miejskiej dla wszystkich jej użytkowników. Ważnym elementem dla Gminy jest udostępnienie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Zasadnicze znaczenie ma również historyczny aspekt kształtowania struktury miasta, tego co stanowić może dzisiaj jego kapitał podstawowy oraz konieczność znalezienia równowagi zarówno w sferze zabudowy, jak i oferowanych mieszkańcom usług. W szczególności należy uwzględnić istniejące zagospodarowanie zabytkowej części centrum miasta (decyzja MWKZ nr 8/2021 układ urbanistyczny Piaseczna) oraz należy dowiązać się rozwiązaniami projektowymi w sposób uzupełniający rewitalizowany „Trakt nad Perełką”.

W nowej wizji rozwoju śródmieścia Piaseczna, szczególnie w dobie wyzwań klimatycznych, nie może zabraknąć błękitno-zielonej infrastruktury – wzmacniania roli zieleni miejskiej i gospodarowania wodą. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystania terenów zieleni po południowej i północnej stronie kanału Perełki w celu rozszerzenia funkcjonalności rekreacji w centrum miasta.

Podjęcia decyzji planistycznej wymagają również znalezienie najlepszej lokalizacji dla sali widowiskowej oraz kwestie dalszego funkcjonowania budynków urzędu.

Kierunek, którym muszą sugerować się uczestnicy, są udostępnione w formie wytycznych jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Przygotowano łącznie 10 opracowań studenckich.

W niniejszej galerii koncepcji studenckich przedstawiamy wszystkie prace, które dotyczą studenckich koncepcji rozwoju Piasecznia.


Piaseczno, data 2021-09-15

OPINIA 

Komisji konkursowej Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla studentów na zadanie pn.: „Projektowanie urbanistyczne – przekształcanie miejskich terenów wielofunkcyjnych (wraz z MPZP)” (na podstawie porozumienia z dnia 21-07-2021 r.) Zarządzenie Nr UiA.0050.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 07-09-2021 r.

W opinii Komisji konkursowej najlepsze prace, które wpłynęły na konkurs to:

I miejsce praca nr 02 Pani Katsiaryna Zmitrovich, Pani Maryna Tsyhanova

Uzasadnienie: ładnie zaprojektowana zielona przestrzeń publiczna wpisująca się w strategię rozwoju miasta, inspirująca praca, bardzo różnorodne zagospodarowanie, atrakcyjna rekreacja, autorki kształtują miasto za pomocą zieleni i jest to ważny temat dla miasta 

II miejsce praca nr 08 Pani Patrycja Denisiuk, Pani Mykola Malashok

Uzasadnienie: uczciwe potraktowanie przestrzeni, świetne kształtowanie tkanki śródmiejskiej, realne podejście do tematu centrum miasta, skrojone na możliwości miasta Piaseczno, bardzo ładna makieta

III miejsce praca nr 07 Pan Tsyliuryk Yevhenii, Pani Biriukova Anastasiia

Uzasadnienie: odważnie zaprojektowany reprezentacyjny wjazd do miasta, za odwagę rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, za nadążanie za trendami europejskimi i zachowanie historycznej osi ulicy Puławskiej, za żywą zieloną przestrzeń w mieście, odważne potraktowanie tematu komunikacji pieszej, rowerowej i stworzenie symbolicznego wjazdu do miasta

Komisja wnioskuje do Burmistrza o przyznanie wyróżnień dla poniżej wymienionych prac, ze względu na wysoki poziom opracowania i szczególne przyłożenie się warsztatowe uczestników konkursu do wykonanych tematów:

Wyróżnienie praca nr 04 Pan Marcin Podowski, Pani Svitlana Korobko

Uzasadnienie: odwaga kształtowania tarasów przy wodnym ciągu Perełki, szerokie spektrum użyteczności, ciekawa wizja kanału miejskiego Perełka i rozwiązanie ciągu błękitno-zielonej infrastruktury

Wyróżnienie praca nr 01 Pan Dominik Buntner, Pani Weronika Szczepaniak

Uzasadnienie: odwaga kształtowania nowej zabudowy, przejrzysta praca, zwrócenie uwagi na błękitno-zieloną infrastrukturę, za czytelne zagospodarowanie kanału Perełki, zaproponowanie „zielonych dachów”

Wyróżnienie praca nr 05 Pani Aleksandra Pałgan, Pan Jakub Senderowski

Uzasadnienie: odważne kształtowanie kwartałów i pierzei w dobrym kierunku, bardzo dobra klasyka urbanistyki i przekonujące podanie makiety  

Wyróżnienie praca nr 09 Pan Kamil Surdykowski, Marta Gnyp, Patrycja Kaj

Uzasadnienie: za próbę rozwiązania narożnika pierzei ulicy Sienkiewicza i Kościuszki, za wykreowanie następcy istniejącego obiektu handlowego