Przebudowa stawu w Parku im. Książąt Mazowieckich

2721

W środę 5 lutego 2020 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową stawu w Parku im. Książąt Mazowieckich oraz przebudową odcinka Kanału Piaseczyńskiego w parku w kierunku obwodnicy.

Działania związane z kolejnym etapem rewaloryzacji parku podzielono na cztery zadania.

W pierwszej kolejności nastąpi rozbudowa stawu i kanału piaseczyńskiego, to zadanie powinno zakończyć się 30 kwietnia 2020 r. W związku z tym, że prace polegać będą w pierwszej fazie na odmuleniu dna i formowaniu brzegów stawu i kanału a urobek będzie przewożony koparkami i ciężarówkami na sąsiadująca działkę mostek nad kanałem od ul. Prusa został zamknięty od dnia  11 lutego  na minimum miesiąc.

Następnie prace skoncentrują się na uzupełnieniu istniejącego układu komunikacji parku tzn. budowie alejek wraz z wykonaniem małej architektury. Kolejny etap to uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu oraz budowa fontanny. Prace zakończą się uzupełnieniem zieleni parkowej. Zakończenie robót wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu powinno odbyć się do 30 czerwca 2020 r.

Artykuły powiązane: bip.piaseczno.eu/przetarg/6586/spr-137-2019