Kuropatwy. Na zdjęciu droga, dwa samochody, ogrodzenia posesji, drzewa.
Ulica Kuropatwy / foto Maciej Wesołowski

Dzięki inwestycji realizowanej przez Gminę Piaseczno w porozumieniu z władzami Gminy Lesznowola oraz Dzielnicy Ursynów zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi prowadzącej do ul. Puławskiej. Wykonawca przebudowy ul. Kuropatwy planuje zamknięcie drogi dla ruchu od 24 kwietnia 2024 r.

Prace budowlane na modernizowanym odcinku ulicy Kuropatwy już się rozpoczęły. W środę 24 kwietnia 2024 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegającej na całkowitym zamknięciu ul. Kuropatwy na odcinku od ul. Osiedlowej w Józefosławiu do ul. Przedsiębiorców w Mysiadle. Zapewniony zostanie dojazd do posesji od bocznych ulic, a objazd wyznaczono ulicami Przedsiębiorców, Geodetów i Osiedlową.

Przy okazji rozpoczęcia budowy chcielibyśmy wyjaśnić różne nieścisłości pojawiające się w przestrzeni publicznej odnośnie tej inwestycji.

Przede wszystkim Gmina Piaseczno działa zgodnie z prawem, na podstawie decyzji ZRID z tzw. rygorem natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że można realizować inwestycję bez jej ostateczności, czyli nawet wtedy, gdy wpłynęły odwołania od decyzji, które rozpatrywać będzie Wojewoda Mazowiecki.

Kolejna sprawa to szerokość drogi. W dokumentach planistycznych Lesznowoli i Warszawy, zarezerwowany pas pod drogę publiczną jest szerokości podobnej do ul. Cyraneczki. Wnikliwy obserwator zauważy, że cześć ogrodzeń jest odsunięta od obecnej drogi, wskazując na planowaną granicę drogi. Niektórzy właściciele wiedzieli o tym nabywając swoje nieruchomości. Są też tacy, którzy wybudowali swoje domy wcześniej, zanim powstały plany zagospodarowania przestrzennego. Procedura ZRID pozwala inwestorowi realizować drogę nie uwzględniając zapisów planistycznych, dzięki temu inwestor nie musi się ściśle trzymać wyznaczonych granic drogi. To pozwoliło miejscami odsunąć drogę od istniejących zabudowań, niestety kosztem nieruchomości po drugiej stronie drogi, ale tam, gdzie odległość zabudowy od nowej drogi jest dużo większa. Obecny projekt przewiduje węższą drogę niż to wynika z dokumentów planistycznych.

Szerokość drogi wynika również z charakteru drogi, czyli tego, jakie elementy drogi i infrastruktury podziemnej powinny się w tej drodze znaleźć.

– Trzeba pamiętać o tym, że chodnik musi mieć określoną szerokość jeśli przylega do jezdni a inną (mniejszą), gdy jest oddzielony od jezdni np. pasem zieleni. I okazuje się, że pas zieleni i chodnik razem mają tyle samo szerokości co chodnik przylegający do jezdni – zauważa wiceburmistrz Robert Widz. – A są jeszcze wymagania dotyczące skrajni jezdni, skrajni drogi dla rowerów, szerokości poboczy, ulokowania sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. To wszystko sprawia, że pas drogi ma szerokość większą niż mogłoby się wydawać.

Kluczowe przy projektowaniu drogi było też zapewnienie po przebudowie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Przejęcie nieruchomości następuje w formie oświadczenia i jeśli jest podpisane w terminie 30 dni od daty odebrania zawiadomienia o wydanej decyzji ZRID, uprawnia ono do do podwyższenia wartości odszkodowania o 5%. Wydanie nieruchomości ustala się z wykonawcą – często termin przejęcia nieruchomości następuje w drodze porozumienia z wykonawcą. Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali do skrzynek pocztowych informację o inwestycji i numery kontaktowe, pod którymi mogą otrzymać informację o sposobie przejęcia nieruchomości i procedurze ustalenia odszkodowania. Aby zobaczyć nowe granice działki wystarczy umówić się z wykonawcą i jego geodetą, który w terenie wskaże punkty graniczne pasa drogowego.

Wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości ustala Starosta Powiatowy w Piasecznie w oparciu o operat rzeczoznawcy majątkowego. Trzeba pamiętać, że wysokość odszkodowania za 1m2 gruntu zależna jest od tego, jakiego gruntu dotyczy. Jeśli będzie to działka drogowa – stawka będzie dotyczyć nieruchomości przeznaczonej w mpzp pod drogę publiczną. Jeśli zajęta zostanie również działka budowlana – stawka będzie odpowiednio wyższa – adekwatnie do wartości nieruchomości przeznaczonych w mpzp do zabudowy mieszkaniowej. Odszkodowanie uwzględnia też wszelkie nasadzenia i naniesienia (ogrodzenia, małą architekturę, odwodnienie itp.) dotyczące danego fragmentu nieruchomości. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego następuje w momencie przejęcia nieruchomości i jest ona potem podstawą do wyceny przez rzeczoznawcę. Oczywiście właściciel nieruchomości może również taki stan dokumentować. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której można się również odwołać. W przypadku braku ostateczności decyzji ZRID, wypłata odszkodowania może nastąpić w formie zaliczki, rozliczonej później decyzją ustalającą wysokość odszkodowania.

W przypadku odmowy wydania fragmentu nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji określonej decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, inwestor ma też możliwość uruchomienia znacznie mniej przyjemnej, za to bardziej kosztownej dla właścicieli nieruchomości procedury egzekucyjnej, czego oczywiście chcielibyśmy uniknąć.

Liczymy na to, że jednak uda się przeprowadzić inwestycję bez dodatkowych przykrych, czasochłonnych i kosztownych procedur, by już za kilka miesięcy mieszkańcy mogli docenić znaczną poprawę bezpieczeństwa na drodze, która czekała na przebudowę od wielu lat.

Każdy z właścicieli nieruchomości, który jest zainteresowany wyjaśnieniem procedur, sposobu i terminu przejęcia gruntów czy informacją o sposobie naliczenia odszkodowania, może skontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:

Można również samodzielnie zapoznać się z dokumentacją zawierająca informacje dotyczące inwestycji w BIP Gminy Piaseczno: Rozbudowa ulicy Kuropatwy.

 

Piaseczno skomunikowane logo