Zrzut ekranu Sikorskiego 1A
Zrzut ekranu Sikorskiego 1A

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 2213), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 o powierzchni użytkowej 58,44 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00026319/7, zlokalizowanego na V kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego na działce ewid. nr 21/31 z obr. 15, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011753/3, w której w Dziale II wpisana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”;

Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny stanowi obiekt piętrowy murowany, zaniedbany, ze zniszczoną elewacją, wyposażony w media miejskie; lokal mieszkalny nr 83 składa się z przedpokoju, łazienki, otwartej kuchni i 2 pokoi; pomieszczenia kuchni i łazienki wykończone są glazurą i terakotą, w pokojach i przedpokoju na podłogach ułożono klepkę, lokal posiada drewnianą stolarkę okienną i drzwiową, do lokalu przynależy schowek na tym samym piętrze, stanowiący pomieszczenie wykończone z wykładziną dywanową; lokal znajduje się w średnim stanie technicznym i użytkowym, wymaga odświeżenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 446.000,00 zł (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.
Wysokość wadium: 22.300,00 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny znajduje się na działce nr 21/31 obr. 15 znajdującej się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 6MW – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.03.2024 r. (włącznie) do godz. 17.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę ( wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 18.03.2024 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, okazanie granic odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym środki finansowe muszą znajdować się na rachunku Gminy w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Bliższych informacji o przetargach i szczegółowych warunkach sprzedaży, udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godzinach pracy urzędu, tel. 22 70-17-523.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 119 z 04.05.2016r., str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344ze zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Piaseczno – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno można uzyskać na stronie www.bip.piaseczno.eu”

Piaseczno, 08.01.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz