Sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki ewid. nr 30 położonej w obr. 39 w Piasecznie przy ul. Czajewicza 6

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021. poz. 2213), ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka ewid. nr 30 o powierzchni 1010 m2, położona w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00240178/4;

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13.01.2023 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 12.05.2023 r.

Działka ma kształt czworokąta, krótszym bokiem przylega do ul. Czajewicza, od strony ulicy posadowiony jest budynek mieszkalny a w głębi budynek niemieszkalny (garaż). Teren wokół budynków jest utwardzony kostką betonową o powierzchni ok. 200 m2, miejscami pozapadaną. Działka jest ogrodzona, w przeważającej części ogrodzenie posadowione jest na sąsiednich nieruchomościach. Fragment ogrodzenia znajdujący się na działce ma długość 69,50 m, jest to ogrodzenie murowane, ogrodzenie od strony ulicy: z bramą i trzema furtkami.

Na terenie działki jest zieleń urządzona, od dłuższego czasu nie pielęgnowana.

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Zgodnie z kartoteką budynków ma powierzchnię zabudowy równą 88,00 m2 oraz powierzchnię użytkową 190,50 m2, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy dachu budynku mieszkalnego 1-rodzinnego na poddasze użytkowe z dnia 30.10.2019 r. Wejście do budynku jest od podwórka, od razu na klatkę schodową. Z klatki schodowej jest dostęp do pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach, które stanowią jedną całość użytkową i mogą stanowić odrębne lokale (obecnie nie są prawnie wydzielone). Część parterowa była wykorzystywana na cele usługowe i miała dodatkowe odrębne wejście z ulicy. Pozostałe pomieszczenia na piętrze i poddaszu stanowiły część mieszkalną. W pomieszczeniach na podłodze jest klepka, panele, terakota, a w pomieszczeniach mokrych terakota, na ścianach glazura. Okna w budynku są z pcv. Do budynku doprowadzone są następujące media: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja (miejskie), gaz, c.o. i c.w. ( z piecyka gazowego umieszczonego w piwnicy). Budynek niezamieszkały od początku 2020 r.

Budynek niemieszkalny (garaż) wybudowany w technologii tradycyjnej, parterowy. Stanowi garaż z pomieszczeniami gospodarczymi. Zgodnie z kartoteką budynków ma powierzchnię zabudowy równą 34,00 m2, do budynku doprowadzona jest energia elektryczna.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 30 obr. 39 znajduje się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.992.600,00 zł brutto
(w tym 23 % podatku VAT)

Wysokość wadium: 99.630,00 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/wym nieruchomość  znajduje się  obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.09.2023 r. (włącznie) do godz. 17 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości
    i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę ( wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
  5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
  6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 18.09.2023 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, okazanie granic odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym środki finansowe muszą znajdować się na rachunku Gminy w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargach i szczegółowych warunkach sprzedaży, udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godzinach pracy urzędu, tel. 22 70-17-523.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 119 z 04.05.2016r., str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Piaseczno  – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno można uzyskać na stronie www.bip.piaseczno.eu” 

Piaseczno,  21.06.2023 r.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO