Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw. w Henrykowie-Uroczu
Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw. w Henrykowie-Uroczu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Henrykowie – Urocze, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA1I/00020671/0.

Cena  nieruchomości  –  170.000,00 zł  – sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ww ustawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 690/XXXII/2020 z dnia 16.12.2020r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2021r. poz. 651 z dnia 26 stycznia 2021r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.256.2020.MW1, Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2021r. poz, 609 z dnia 25 stycznia 2021r.) działka 93/2  znajduje się  w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 2MNU- przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług nieuciążliwych.

Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek usługowo- handlowy o powierzchni użytkowej ok. 44 m.kw.- w złym stanie technicznym; teren wokół budynku ogrodzony jest siatką. Nieruchomość położona jest przy ul. Mokrej, stanowiącej drogę asfaltową, z częściową infrastrukturą techniczną terenu (energią elektryczną, wodociągiem i gazem). W bezpośrednim sąsiedztwie są tereny gminne użyczone sołectwu, w tym m.in. plac zabaw dla dzieci oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. W razie nie złożenia wniosku w terminie, pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach od 8–16, tel. 70-17-523

Piaseczno, 24.11.2021

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
I zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO