Straż Miejska sprząta wraki

1996
Straż Miejska sprząta wraki. Na miejscu wrak samochodu.
foto Straż Miejska Piaseczno

Od 2018 roku Straż Miejska w Piasecznie zajmowała się 322 wrakami na terenie naszej gminy. Znakomita większość z nich, 282 pojazdy, zostały usunięte przez właścicieli w wyznaczonym terminie przed ich odholowaniem. Same procedury są jednak długotrwałe, więc od zgłoszenia wraku do jego usunięcia upływa niekiedy kilka miesięcy.

Ze względu na brak ustawowej definicji pojęcia wraku oraz brak interpretacji prawnej tego pojęcia, wrakiem potocznie nazywamy pojazd pozbawiony tablic rejestracyjnych lub znajdujący się w stanie wskazującym na to, że nie jest używany. O tym może świadczyć m.in. jego wiek, zniszczone wnętrze czy dostępność pojazdu dla osób trzecich. Zgodnie z przepisami pojazdy tego typu można odholowywać z dróg publicznych oraz dróg oznaczonych znakami „strefa ruchu” i „strefa zamieszkania”.

Jak wygląda procedura usuwania wraku?

Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić do Straży Miejskiej pojazd, który stoi długo nieużywany w jednym miejscu, jest uszkodzony lub zaparkowany w sposób utrudniający ruch. Na podstawie zgłoszenia strażnicy miejscy ustalają właściciela pojazdu, a następnie wzywają go do jego usunięcia.

Straż Miejska sprząta wraki. Na miejscu wrak samochodu.
foto Straż Miejska Piaseczno

– Sytuacja oczywiście jest łatwiejsza kiedy samochód ma tablice rejestracyjne, ale nawet wtedy konieczność dotrzymania wszystkich procedur oznacza, że od momentu zgłoszenia do usunięcia pojazdu upływa niekiedy nawet pół roku – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Jeśli po skutecznym zawiadomieniu właściciela pojazd nie zostanie usunięty, Straż Miejska okleja samochód i umieszcza informację o tym, że zostanie on odholowany w ciągu 7 dni. Po wyznaczonym terminie pojazd zostaje odholowany na parking strzeżony, a Straż Miejska rozpoczyna kolejne czynności polegające na poinformowaniu właściciela i policji o odholowaniu pojazdu.

Większość pojazdów zabiera właściciel

Od 2018 roku Straż Miejska w Piasecznie zajmowała się 322 wrakami na terenie naszej gminy. 282 pojazdy zostały usunięte przez właściciela.  W przypadku 40 wraków toczy się postępowanie, czyli ustalenie właściciela pojazdu i powiadomienie o konieczności jego usunięcia, co daje podstawę do odholowania.

Straż Miejska sprząta wraki. Na miejscu wrak samochodu.
foto Straż Miejska Piaseczno

Pojazdy odholowywane są na podstawie art. 50a ust. 1, a także art. 130A ust. 1 pkt 1,4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym  oraz § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane na koszt właściciela lub posiadacza. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy pojazd nie zostanie odebrany z parkingu, na mocy Ustawy przechodzi na własność Gminy Piaseczno oraz zostaje przekazany do recyklingu. Należy pamiętać, że koszty odholowania, przechowywania na parkingu oraz złomowania pokrywa właściciel pojazdu.