Stowarzyszenie Metropolia Warszawa

2203
Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz oraz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Michał Olszewski
Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz oraz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Michał Olszewski

Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej o zgodę na przystąpienie Piaseczna do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Zacieśnianie współpracy w ramach tego stowarzyszenia jest odpowiedzią podwarszawskich gminy i stolicy na krytykowany przez samorządy projekt ustawy metropolitalnej.

9 marca 2017 r. I Zastępca Burmistrza Piaseczna – Daniel Putkiewicz wraz z 34 innymi samorządowcami podpisał deklarację podtrzymującą kategoryczne żądanie wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W liście skierowanym do Prezes Rady Ministrów, Marszałka Sejmu oraz posła-inicjatora projektu, przedstawiciele gmin i powiatów zażądali aby nowy projekt ustawy został przygotowany przez Radę Ministrów, w ścisłej współpracy z samorządami, które na co dzień są najbliżej mieszkańców i ich codziennych spraw. Ich zdaniem planowana zmiana ustrojowa powinna poprzedzona zostać szerokimi konsultacjami społecznymi, a nie narzucona odgórnie.
Do czasu wypracowania nowej propozycji rozwiązań prawnych dla metropolii Warszawskiej, samorządowcy zadeklarowali zacieśnianie i rozwijanie współpracy oraz kontynuację i intensyfikację dotychczasowych działań przy użyciu dostępnych instrumentów prawnych i organizacyjnych.

Jednym z takich kroków jest przystępowanie Warszawy oraz kolejnych sąsiednich gmin, w tym Piaseczna, do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które działa od 2004 roku, a do którego aktualnie należy 14 podwarszawskich samorządów. Działalność stowarzyszenia koncentruje się obecnie na popularyzacji współpracy aglomeracyjnej. W związku z deklaracją wstąpienia do stowarzyszenia kolejnych gmin oraz miasta stołecznego dotychczasowe władze stowarzyszenia zadeklarowały wolę zmian w statucie oraz wybór nowych władz stowarzyszenia. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia będzie wypracowanie rozwiązań i projektów alternatywnych wobec obecnie procedowanego projektu poselskiego, które wzmocnią współpracę samorządów aglomeracyjnych w kluczowych dziedzinach, istotnych dla codziennego życia mieszkańców takich jak system transportu publicznego, zgodnie z zasadą – „Nic o nas, bez nas”.
Załączniki:
Deklaracja samorządów
projekt uchwały
analiza potencjalnych form współpracy metropolitalnej (prezentacja)
tabela porównawcza różnych form współpracy
Opinia dr.hab. Igora Zachariasza nt. projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, przygotowana dla Związku Miasta Polskich
stanowisko Burmistrza wobec projektu ustawy
stanowisko Rady Miejskiej w Piasecznie wobec projektu ustawy

Piaseczno w Metropolii – NIC O NAS BEZ NAS