E-usługi wdrożone

2213
Nowa Piaseczyńska Karta Mieszkańca Bilet Metropolitalny
nowy wzór karty mieszkańca

Zakończyło się wdrażanie e-usług dotyczących projektu Gminy Piaseczno „Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w Gminie Piaseczno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wszystkie cele i wskaźniki projektu zrealizowane zostały w 100%. Wdrożono 1 aplikację opartą na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych, udostępniono on-line 11 dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, uruchomiono 1 system teleinformatyczny, udostępniono on-line 6 usług publicznych o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja, udostępniono online 2 usługi publiczne o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, zdigitalizowano 6 dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. W ramach projektu został zwiększony dostęp obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Gminę Piaseczno. Projekt polegał na wdrażaniu nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. poprzez upgrade działającego systemu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca, stworzenie aplikacji mobilnej. Piaseczyńska Karta Mieszkańca została rozszerzona o dodatkowe funkcjonalności. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy, niezbędne licencje na e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca.

Ostateczna wartość ogółem projektu wyniosła 788 168,86 zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowiły kwotę 620 787,62 zł. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 496 630,02 zł. Okres realizacji projektu: 24.11.2017r. –31.12.2020r. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

logotypy e-usługi wdrożone