Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na kolejne e-usługi

3385

Projekt Gminy Piaseczno pn. Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zakłada realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę Piaseczno. Świadczone będą następujące e-usługi:

  1. E-stołówka,
  2. E-przedszkole,
  3. E-książkomat,
  4. E-droga do szkoły,
  5. E-system dyspozytorski,
  6. E-miejsca parkingowe,
  7. E-informacja pasażerska.

Zrealizowanie założonych działań pozwoli na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem, który poprzez elektroniczne aplikacje pozwoli na pobranie i odesłanie stosownych formularzy.

Przyjęte w niniejszym projekcie rozwiązania zapewnią oszczędności oraz uproszczenia administracyjne dla przedsiębiorców i obywateli na terenie gminy Piaseczno, w tym lepszy dostęp do usług publicznych. Wdrożenie poszczególnych e-usług przyczyni się do ułatwienia i skrócenia czasu obsługi interesantów, a także pozwoli im (zwłaszcza osobom niepełnosprawnym) na skuteczne i szybkie załatwianie spraw urzędowych.

Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 1 217 897,17 zł. Wartość projektu ogółem 1 868 507,11 zł w tym wydatki kwalifikowane 1 522 371,48 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”, Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Logotypy. Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na kolejne e-usługi