Gmina wdraża program Rodzina 500+

4081
Logo programu Rodzina 500+
Logo programu Rodzina 500+

W związku z przyjmowaniem wniosków 500+, w kwietniu godziny pracy Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zostaną przedłużone. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą w kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku do godziny 18 do końca kwietnia.

Program Rodzina 500 plus to system wsparcia rodzin, który w założeniu ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcić do posiadania ich większej liczby.

Piaseczno już od lutego przygotowuje się do programu wypłat świadczenia wychowawczego. Aby umożliwić sprawne działanie systemu, do Wydziału Świadczeń Społecznych, odpowiedzialnego za wdrażanie projektu, zatrudnionych będzie czworo nowych pracowników – Z naszych wyliczeń wynika, że uprawnionych do świadczenia jest około 6000 rodzin w naszej gminie, dlatego planujemy uruchomić dodatkowe punkty, w których będzie można złożyć wniosek i uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Przede wszystkim wnioski będzie można składać bezpośrednio w Wydziale Świadczeń Społecznych. Zostaną przygotowane trzy stanowiska, wejście od ul. Fabrycznej 2 oraz dwa lokale na ul. Szkolnej – wejścia od strony ulicy Puławskiej. Ponadto wnioski będzie można składać w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5, której godziny pracy w kwietniu zostaną wydłużone. Aby rozładować spodziewane kolejki, planowane jest też utworzenie „lotnych” punktów w największych placówkach oświatowych. Rodzice zostaną wcześniej poinformowani, w jakich dniach w danej placówce urzędnicy gminni będą zbierać wnioski.

Wniosek będzie można też złożyć kanałami elektronicznymi, poprzez e-PUAP czy emp@tie oraz za pośrednictwem większości internetowych systemów bankowości elektronicznej.
– Składających wnioski prosimy o podanie aktualnego konta bankowego, gdyż w trosce o jakość obsługi będziemy dokonywać przelewów lub wypłacać środki za pośrednictwem poczty. Nie planujemy wypłat w kasach Urzędu, aby nie powodować gigantycznych kolejek – informuje Arkadiusz Czapski, sekretarz Urzędu Miasta.
Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł będzie wypłacane co miesiąc rodzicom lub opiekunom na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Co roku trzeba będzie aktualizować wniosek w miejscu zamieszkania.

Osoby uprawnione do świadczenia 500 +:

• Matka lub ojciec. W przypadku rozwodu – świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu rodzicowi, pod którego opieką znajduje się dziecko. Jeśli rozwiedzeni rodzice sprawują opiekę naprzemiennie, wsparcie będzie między nimi proporcjonalnie dzielone.
• Opiekun prawny dziecka.
• Opiekun faktyczny dziecka. Jest nim ta osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka.

Podstawowe zasady otrzymania świadczenia wychowawczego:

• Na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które nie skończyło 18 lat, bez kryterium dochodowego.
• Na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie, które nie skończyło 18 lat, gdy rodzina spełnia kryterium dochodowe, tzn. dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Do niektórych wniosków będą wymagane m.in.:

• Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko). Przy ustalaniu dochodu wlicza się m.in. alimenty od drugiego rodzica dziecka, a także pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Weryfikację danych przeprowadzać będzie Wydział Świadczeń Społecznych.
• W przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko).
• W przypadku cudzoziemców – określenie zezwolenia na pobyt i prace w Polsce.
• W przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Na rok i z wyrównaniem
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Po tym czasie złożyć trzeba będzie wniosek aktualizujący.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku (włącznie), wypłata świadczenia będzie dokonywana z wyrównaniem.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do innych świadczeń, m.in.: z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego lub stypendiów dla uczniów i studentów.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 1 KWIETNIA 2016

  • W KANCELARII URZĘDU MIASTA I GMINY PIASECZNO ( W KWIETNIU W DNI ROBOCZE OD 8.00. DO 18.00, maj, czerwiec – 8.00.-16.00.);
  • W WYDZIALE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH w Piasecznie ul. Fab-ryczna 2; Szkolna 1
  • w DNI ROBOCZE OD 8.00. DO 16.00;
  • poprzez platformy elektroniczne;
  • za pośrednictwem poczty;
  • w wybranych placówkach oświatowych Gminy Piaseczno  wg. następującego
    harmonogramu

wniosek na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego)
wniosek na pierwsze i kolejne dziecko (z kryterium dochodowym)
Tekst ustawy
Procedura załatwienia sprawy
Procedura poprawiania błędów we wnioskach Rodzina 500+ składanych za pośrednictwem banków oraz ZUS