Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Piasecznie u zbiegu ulic Nadarzyńskiej i Kościuszki, działka ewid. nr 6 obr. 40

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 2213), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka ewid. nr 6 o powierzchni 763 m2, położona w obr. 40 m. Piaseczno, w centralnej części  miasta Piaseczno u zbiegu ulic Nadarzyńskiej i Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/0020226/6;

Działka posiada nieregularny kształt wieloboku, w całości zagospodarowana, nieogrodzona, zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni zabudowy 426,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 58,00 m2, które stanowiły komórki lokatorskie.

Budynek mieszkalno-usługowy składa się z dwóch skrzydeł przedzielonych bramą przejazdową poprzez którą jest zapewniony dojazd do ul. Nadarzyńskiej. Jedno skrzydło (od stronu ul. Nadarzyńskiej) stanowi część mieszkalną, natomiast skrzydło od strony ul. Kościuszki na poziomie parteru ma pomieszczenia usługowe, a na kondygnacjach powyżej mieszkalne. Część mieszkalna budynku (od stronu ul. Nadarzyńskiej) jest po pożarze.  Budynek jest niezamieszkały, jedynie w lokalu usługowym (od strony ul. Kościuszki) jest prowadzona apteka.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w 1929 r., piętrowy z poddaszem w części użytkowym i w części nieużytkowym, częściowo podpiwniczony: fundamenty – ławy fundamentowe, ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej; ściany – murowane, z cegły ceramicznej; stropy – nad piwnicą ceramiczne, pozostałe drewniane belkowe; schody – w części mieszkalnej drewniane, w części mieszkalno-usługowej betonowe; podłogi – deski, w pomieszczeniach usługowych terakota, parkiet; elewacja – tynk mineralny, ze zdobieniami w poziomie przyziemia oraz gzymsami w poziomach parterów, na zbiegu pierzei zdobiona attyka; okna – drewniane, w części z pcv; balkony – płyty ceramiczne na belkach stalowych, balustrady ograniczone słupkami, wykonane ze stali zdobione; dach –
w stanie awaryjnym, brak możliwości doraźnej naprawy.

Budynek wyposażony w następujące instalacje: kanalizacyjną, zimnej wody oraz elektryczną.

Budynki gospodarcze murowane o pow. zabudowy 58,00 m2, jednokondygnacyjne, stanowiły komórki lokatorskie dla mieszkańców budynku mieszkalno-usługowego. W budynkach brak instalacji, drzwi wejściowych. Zużycie techniczne budynków oszacowano na 65%, natomiast zużycie faktyczne budynków wynosi 100 %, wobec tego ich remont nie jest uzasadniony ekonomicznie, ponieważ koszt rozbiórki będzie równy wartości materiałów porozbiórkowych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 6 obr. 40 znajduje się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 21M/UA – na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi. Działka znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczno, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego (decyzja nr 8/2021 z dnia 22.01.2021 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Kamienica znajdująca się na działce przy ulicy Nadarzyńskiej róg ul. Kościuszki została ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ).

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań, jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas określony – do dnia 13.09.2025 r.

Cena nieruchomości – 3.500.000,00 zł (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wysokość wadium: 175.000,00 zł

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 03.02.2023 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 30.01.2023 r. (włącznie) do godz. 16 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości
    i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę ( wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
  5. Kopię dowodu wniesienia wadium,
  6. Podpis(y) oferenta(ów)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 30.01.2023 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, okazanie granic odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym środki finansowe muszą znajdować się na rachunku Gminy w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargach i szczegółowych warunkach sprzedaży, udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godz. 8-16, tel. 22 70-17-523.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 119 z 04.05.2016r., str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Piaseczno  – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno można uzyskać na stronie www.bip.piaseczno.eu” 

Piaseczno,  10.11.2022 r.

II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO