Jak zakończyć procedurę Niebieskiej Karty…?

303
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie realizuje dla mieszkańców Gminy Piaseczno po raz pierwszy program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.

Program korekcyjno edukacyjny skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, dotyczy w szczególności:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
  • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,
  • osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
  • innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program przewiduje spotkania grupowe oraz indywidualne. Zajęcia są prowadzone w oparciu o model programu DULUTH przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.

Działania korekcyjne mają na celu zdobycie nowych umiejętności stosowania innych zachowań niż te o charakterze przemocy oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Działania edukacyjne pozwolą na zdobycie wiedzy o zjawisku przemocy, poprawnym zdefiniowaniu jej, poznaniu rodzajów itp.
Ilość miejsc jest ograniczona!!!!

Program będzie realizowany od listopada 2017 roku, możliwe jest dołączanie do grupy w trakcie jego realizacji.
Szczegółowych informacji na temat programu korekcyjno- edukacyjnego udziela pracownik Anna Knigawka tel. 22 756 72 63 wew 118