Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Kuropatwy. Na zdjęciu ulica i jadace w dwóch kierunkach samochody.
foto Robert Widz

Pragnąc poznać stanowisko mieszkańców w sprawie przygotowanych rozwiązań technicznych dla poprawy bezpieczeństwa na ulicy Kuropatwy w Lesznowoli, Gmina Piaseczno ogłosiła konsultacje społeczne. W ich wyniku powstał nowy wariant uwzględniający uwagi mieszkańców.

W ramach konsultacji społecznych dla przebudowy ulicy Kuropatwy zaprezentowaliśmy 3 warianty koncepcji drogowych i do 4 maja 2022 r. czekaliśmy na uwagi i sugestie zainteresowanych stron.

– Podkreślamy, że szukamy optymalnego rozwiązania, w którym poprawimy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przy jednoczesnym minimalizowaniu skutków poszerzenia pasa drogowego – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Przyjęliśmy założenie, że zajęcie fragmentów nieruchomości powinno się odbywać tam, gdzie zagospodarowanie posesji jest jak najmniejsze.

Aktywny udział mieszkańców

Podczas trwających konsultacji społecznych napłynęło do nas 90 wiadomości. Po analizie postulatów mieszkańców trzy samorządy uczestniczące w projektowaniu rozwiązań drogowych – Lesznowola, Piaseczno i Ursynów, zdecydowały o przygotowaniu koncepcji, która jest różna od przedstawionych wariantów, ale jednocześnie najbardziej przybliża nas do realizacji postulatów mieszkańców okolicy ul. Kuropatwy.

– Przygotowaliśmy wstępny projekt wynikający z konsultacji. Dokonaliśmy już jego korekty pod kątem bezpieczeństwa, zwłaszcza po południowej stronie drogi, w tym w sąsiedztwie osiedla przy ul. Kuropatwy 8 – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Należy pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące przebiegu chodnika po południowej stronie wiążą się z pogorszeniem bezpieczeństwa mieszkańców tej strony ulicy.

Poniżej znajdą Państwo rysunek z wybranym rozwiązaniem drogowym. Ostateczny projekt będzie gotowy we wrześniu 2022 r. Trzeba mieć na uwadze, że na etapie projektowania mogą zostać wprowadzone drobne korekty wynikające z konieczności spełnienia wymogów technicznych w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Kuropatwy wariant czwarty (2)

Wersja PDF do pobrania: 4 wariant Kuropatwy (pdf, 904 KB)

– Cieszy nas również fakt, że wiele głosów popiera potrzebę przebudowy drogi i podniesienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Postulaty mieszkańców dotyczą następujących aspektów:

 • bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Kuropatwy – proponowane rozwiązanie zakłada wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz wykonanie pasów rowerowych przy jezdni o szerokości 1,5 m. Warto pamiętać, że projektowane pasy rowerowe są jednokierunkowe, stąd ich obecność w projekcie po obu stronach drogi. Zapewni to bezpieczeństwo w poruszaniu się zarówno pieszych jak i rowerzystów. Biorąc pod uwagę liczbę zjazdów po obu stronach ulicy, przeniesienie ruchu rowerowego na jezdnię, na wydzielone pasy rowerowe, jest bezpieczniejsze od drogi dla rowerów poszatkowanej zjazdami z ograniczoną widocznością dla wyjeżdżających z posesji kierowców. Tam gdzie istnieje konieczność przeprowadzenia pieszych na drugą stronę jezdni zaplanowane są chodniki po obu stronach i przejścia dla pieszych. Nie proponujemy ciągów pieszo-rowerowych, jako niebezpiecznych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Jedynie w miejscu, w którym ruchu rowerowy przenoszony jest z pasa rowerowego na drogę dla rowerów, tam konieczne jest zastosowanie krótkiego odcinka wspólnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.
 • duże natężenie ruchu i wąska jezdnia utrudniają mijanie się samochodów oraz wyjazd z posesji – obecne ponadnormatywne natężenie ruchu wiąże się z remontami innych dróg dojazdowych w okolicy. Remonty te wkrótce się zakończą, co nie zmienia sytuacji: nowa ulica powinna być bezpieczna. Planuje się wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenie fizycznych urządzeń uspokajania ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych co ułatwi włączanie się do ruchu z przylegających posesji. Proponowane wyniesienia to 2 pary skrzyżowań – ul. Synogarlicy i ul. Sporna oraz ul. Perlicza i ul. Zakręt. Na obu wyniesieniach zaproponowane są przejścia dla pieszych. Ostateczny sposób wyniesienia tych skrzyżowań określi projekt budowlany, gdyż wymaga to jeszcze technicznych uzgodnień. Zaprojektowana jezdnia ma szerokość 6,00 m co pozwoli na bezproblemowe mijanie się samochodów oraz pozwoli na potencjalne uruchomienie transportu publicznego w przyszłości.
 • wysokie natężenie hałasu – obecne wyniki są na granicy norm – hałas jest w dużej mierze spowodowany istniejącą nawierzchnią, która jest w złym stanie technicznym. Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną wzbogaconą polimerami, która w połączeniu z ograniczeniem prędkości oraz upłynnieniem ruchu spowoduje zmniejszenie hałasu.
 • sprzeciw wobec wycinki zieleni – projekt zakłada wycinkę drzew jedynie
  w niezbędnym zakresie umożliwiającym realizację inwestycji. Należy podkreślić, że wiele z rosnących wzdłuż ulicy drzew zostało obciętych ze względu na przebiegające nad nimi kable energetyczne i teletechniczne. Mając na uwadze fakt, że zieleń miejska stanowi niezwykle wartościowy element krajobrazu, w celu zbilansowania strat związanych z konieczną wycinką, projektuje się nowe nasadzenia i zieleńce. Jednocześnie na spotkaniu mieszkańcy deklarowali chęć wykonania nowych nasadzeń drzew na posesjach prywatnych, aby zminimalizować szerokość pasa drogi publicznej.
 • problem parkowania samochodów na poboczu, co utrudnia ruch pieszy
  i samochodowy
  – proponujemy zaprojektowanie zatok postojowych w 2 miejscach, co uporządkuje kwestię parkowania a jednocześnie umożliwi parkowanie w pobliżu punktu gastronomicznego.
 • niesprawiedliwy podział ich działek – zaproponowana koncepcja zakłada przejęcie części działek niezabudowanych bez rozbiórek obiektów budowlanych. Staramy się projektować ulicę w taki sposób, aby linia rozgraniczająca pas drogi była jak najdalej odsunięta od istniejącej zabudowy. Wyjątkowo, na łuku drogi na długości ok. 80 m, ruch rowerzystów odbywać się będzie na zasadach ogólnych przy oznakowaniu poziomym P27. To rozwiązanie zminimalizuje przejęcia fragmentów nieruchomości, gdzie w poprzednich wariantach droga przechodziła w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.
 • wyeliminowanie samochodów ciężarowych – w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu wprowadzono ograniczenie do 3,5 t oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zastosowane zostaną również wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Zestawienie uwag mieszkańców z odniesieniami projektanta wymaga jeszcze pracy. Opublikujemy je po pełnym opracowaniu przez projektantów w najbliższych tygodniach.

Optymalne rozwiązanie

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najwięcej Państwa postulatów zostało spełnionych. Zmniejszyliśmy szerokość pasa drogi zachowując akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Niektóre z postulatów nie mogą zostać spełnione, bowiem  projekt budowlany musi być zgodny z wymaganiami technicznymi, aby w określonym kształcie stał się przedmiotem postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem pozwolenia na budowę danej drogi – wyjaśnia wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz.- Przed nami etap projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Mamy nadzieję, że 3 samorządy porozumieją się sprawnie w kwestii finansowania budowy drogi i w przyszłym roku dojdzie do realizacji tej kluczowej inwestycji drogowej.

Powiązane tematycznie: