Mieszkania treningowe dla osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą

3667
Ilustracja. Kolaż zdjęć wnętrz mieszkań. Mieszkania treningowe dla osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą

Gmina Piaseczno utworzyła dwa mieszkania chronione treningowe dla osób usamodzielnianych w wieku 18–25 lat, opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. Pod opieką specjalistów młodzież będzie się przygotowywać do prowadzenia samodzielnego życia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizuje zadanie związane z udzielaniem wsparcia w formie mieszkania chronionego treningowego.

Ułatwiony start w dorosłość

To forma wsparcia dla dorosłej młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą – rodzinę zastępczą lub dom dziecka – która uczy się lub pracuje, realizując uzgodnienia określające wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych. W mieszkaniu zapewnia się usługi bytowe, naukę rozwijania lub utrwalania samodzielności, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu prowadzenia samodzielnego życia. Program ułatwia start w dorosłość, zapewnia dach nad głową bezpłatnie lub odpłatnie, w zależności od dochodu mieszkańca. – Dysponujemy dwoma mieszkaniami przeznaczonymi łącznie dla czterech osób. Rolą Ośrodka jest zapewnienie jego mieszkańcom pomocy, w zależności od potrzeb, w znalezieniu pracy, załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego – mówi Wioletta Urban, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

We wprowadzeniu idei w życie pomagało wiele osób. Podziękowania należą się Komisji Mieszkaniowej z radnym Łukaszem Kamińskim na czele za pracę nad tym tematem, a także dyrektor MGOPS Wioletcie Urban za przygotowanie mieszkań do zasiedlenia. – To nowy, bardzo ważny i potrzebny program pomocy społecznej w naszej gminie. Cieszę się, że udało nam się przeznaczyć dwa mieszkania na wsparcie dorastających dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji na początku swojego dorosłego życia – komentuje wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak.

Mieszkania prowadzone są przez MGOPS Piaseczno

Każdy z mieszkańców ma oddzielny pokój, wspólny aneks kuchenny, łazienkę i salon. Mieszkania wyposażone są we wszystkie niezbędne urządzenia, w tym meble, sprzęty gospodarstwa domowego, laptopy. Za mieszkania chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny Zespołu ds. Pogłębionej Pracy Socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Do zadań pracownika socjalnego należą w szczególności: sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, kontrola przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców, wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu bieżących problemów, współpraca z opiekunami usamodzielnienia mieszkańców oraz nadzorowanie realizacji przez mieszkańców indywidualnego programu usamodzielnienia.

Przygotowanie do samodzielności

Pobyt w mieszkaniu chronionym umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. Pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne. Umożliwia uzyskanie wykształcenia, zdobycie kwalifikacji zawodowych, poszukiwanie pracy i pozyskanie samodzielnego mieszkania. Stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, rodzinnych, emocjonalnych itp. – przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego. Rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego. Umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji administracyjnej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie utworzenia na terenie gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Osoby, które osiągają dochód poniżej 100% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (od 1 października 2018 r. jest to kwota 701 zł), nie ponoszą odpłatności.