Plan dla Józefosławia uchwalony

9042
Serce Józefosławia

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla największej poza Piasecznem miejscowości w gminie przyjęty został po drugim wyłożeniu na sesji Rady Miejskiej 17 stycznia 2018 r. Zapisy w nim zawarte zachowują i wzmacniają idee z pierwszego wyłożenia.

Nowy plan przede wszystkim:

– usprawnia układ komunikacyjny miejscowości przy wzmocnieniu przyjaznych dróg ruchu uspokojonego
– zmniejsza intensywność zabudowy
– wzmacnia ogólnodostępną zieleń publiczną
– wskazuje lokalizacje przestrzeni publicznych oraz usług

Zapis wideo z posiedzenia Rady Miejskiej oraz dyskusji nad uchwałą

Prezentacja dotycząca nowego planu przygotowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury

Uchwały ws. mpzp Józefosław I i Józefosław III

Broszura informacyjna “Plan dla Józefosławia”

Strona internetowa, która towarzyszyła procesowi zmiany miejscowego planu dla Józefosławia

Koncepcja Traktu nad Perełką – opracowanie firmy RDH na zlecenie urzędu miasta

Prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia odbywały się przy pełnej otwartości samorządu i dużym zaangażowaniu mieszkańców. – Wyszliśmy poza ramy narzucone przez ustawę i przygotowaliśmy szereg dodatkowych spotkań i warsztatów uzupełniających podstawową procedurę planistyczną – mówi Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
Uruchomione zostały dodatkowe kanały informacyjne, jak strona internetowa, profil na facebooku czy artykuły w prasie lokalnej. Cały proces konsultacji prowadzony był przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, a w trakcie drugiego wyłożenia projektów planu do publicznego wglądu rozdystrybuowana została w miejscowości, w nakładzie 1000 sztuk broszura informacyjna opisująca historię powstawania planów w Józefosławiu, diagnozę stanu obecnego, proponowane kierunki zmian i planowane inwestycje drogowe a także procedurę uchwalania nowego planu dla Józefosławia.

W trakcie procedury do gminy wpłynęły tysiące uwag, które rozpatrywane były przez Burmistrza. Głos mieszkańców miał wielki wpływ na ostateczny kształt przyjętej uchwały, mimo że nie wszystkie rozstrzygnięcia uwag były zgodne z wolą poszczególnych osób. Jest to jednak nieuniknione jeśli niektóre uwagi wykluczały się nawzajem. Jednak wybrane rozwiązania wydają się logiczne i służyć mają całej miejscowości.

– Naszym celem było ograniczenie intensywnej urbanizacji mając na uwadze możliwości budżetowe gminy. Szukaliśmy kompromisu aby z jednej strony poprawić komfort życia mieszkańców, tak żeby otaczająca ich przestrzeń była bardziej przyjazna, ale nie narażać się na ogromne koszty związane z odszkodowaniami na wykupy gruntów, gdyż potrzebujemy środków finansowych na realizację skrzyżowań, parków, skwerów oraz budynków użyteczności publicznej – wyjaśnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz