Półmilionowa dotacja na e-usługi

2392
Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w Gminie Piaseczno

Projekt Gminy Piaseczno „Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w Gminie Piaseczno” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

W ramach projektu zostanie zwiększony dostęp obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Gminę Piaseczno. Projekt polega na wdrażaniu nowoczesnych usług świadczonych droga elektroniczną, m.in. poprzez upgrade działającego systemu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca, stworzenie aplikacji mobilnej. Piaseczyńska Karta Mieszkańca zostanie rozszerzona o dodatkowe funkcjonalności. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i serwerowy, niezbędne licencje na e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca.

Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 512 768,58 zł. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Półmilionowa dotacja na e-usługi