Pomniki przyrody

19152
Głaz Mazur jest jedynym obiektem przyrody nieożywionej mającym status pomnika przyrody na terenie gminy Piaseczno
Głaz Mazur jest jedynym obiektem przyrody nieożywionej mającym status pomnika przyrody na terenie gminy Piaseczno

Piaseczno leży na obszarze Równiny Piaseczyńskiej. Stanowi ona brzeżną część Kotliny Warszawskiej w strefie jej styku z Wysoczyzną Rawską. Gmina Piaseczno rozciąga się pomiędzy Lasem Kabackim, a terenem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Lasy te mają istotne znaczenie dla regeneracji powietrza stołecznej aglomeracji. Gmina włączona jest do warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu, którego celem jest ochrona wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów.

W południowej części gminy rozciągają się duże kompleksy leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, które zajmują wraz ze strefą ochronną 5089,5 ha. Występują tam lasy liściaste i mieszane oraz zbiorowiska leśne o charakterze grądowym i łęgowym. Urozmaicają je, występując wyspowo, obszary torfowiskowe. Jest to teren atrakcyjny nie tylko pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, ale także posiadający wartości historyczne i kulturowe. Tu znajdowały się bazy powstańców, rozgrywały się potyczki partyzanckie. W lasach tych można spotkać mogiły zbiorowe powstańców i żołnierzy.

Drugim ważnym elementem przyrodniczym jest dolina rzeki Jeziorki, która wraz z dopływami tworzy powiązanie przyrodnicze o zasięgu regionalnym. Meandrujące koryto rzeki, z bujnie porośniętymi brzegami sprawia, że krajobraz przedstawia się malowniczo. Planowane jest utworzenie rezerwatu “Dolina rzeki Jeziorki” o krajobrazowym typie, w którym chronione byłoby naturalnie ukształtowane koryto z pasmem roślinności nadbrzeżnej i wodnej.

Na terenie gminy znajduje się pięć rezerwatów przyrody: “Biele Chojnowskie” – rezerwat typu florystycznego oraz cztery rezerwaty leśne: “Chojnów”, “Las Pęcherski”, “Pilawski Grąd” i “Uroczysko Stephana”. Gmina obfituje też w pomniki przyrody – na jej terenie znajduje się ich 61. Ochroną objętych jest 136 drzew i głaz narzutowy. Wśród drzew dominują dęby szypułkowe (81 szt.). Większość pomników przyrody występuje na terenach zabudowanych, z tego prawie połowa w Zalesiu Dolnym. Kilkanaście lat temu w Piasecznie wydobyto głaz narzutowy o obwodzie 17,5 m. Jest to jeden z największych granitoidów czerwonych na Mazowszu. W gminie zachowało się 14. w różnym stopniu przekształconych parków. Większość z nich to małe założenia parków podworskich, pozostałe to założenia przyklasztorne. Trzy parki zostały wpisane w rejestr zabytków: park przyklasztorny w Pęcherach oraz parki w Piasecznie: na Pólku i park miejski w Chyliczkach.

Na terenie gminy Piaseczno zarejestrowanych jest 61 pomników przyrody. Tą formą ochrony w większości objęte są drzewa (136 szt.) oraz 1 głaz narzutowy.

Wśród drzew dominują dęby szypułkowe 81 szt. występujące pojedynczo lub w niewielkich grupach. Inne zarejestrowane drzewa to: klon srebrzysty – 32 szt. (aleja); sosna zwyczajna – 13 szt.; lipa drobnolistna – 4 szt.; buk pospolity – 1 szt.; grusza polna – 1 szt.; jesion wyniosły – 1 szt.; kasztanowiec zwyczajny – 1 szt.; wiąz szypułkowy – 1 szt.; modrzew europejski – 1 szt.

Większość zarejestrowanych pomników przyrody występuje na terenach zabudowanych, z tego prawie połowa znajduje się na terenie Zalesia Dolnego.

Tabela: Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno.

Numer
rejestru
Dzielnica
Wieś
Miejscowość
Bliższa lokalizacja pomnika przyrody Opis pomnika przyrody
866 Piaseczno Osiedle Zalesie Dolne
Aleja Kalin
dąb szypułkowy
920 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 6 dąb szypułkowy
879 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 7 2 dęby szypułkowe
867 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 11 dąb szypułkowy
876 Piaseczno j.w. Aleja Kalin w pobliżu pomnika “Pamięci Ofiar Hitleryzmu” dąb szypułkowy
336 Piaseczno j.w. Aleja Kalin 26 dąb szypułkowy
160 Piaseczno j.w. Aleja Kasztanów w pobliżu szosy Warszawa – Grójec 2 dęby szypułkowe
881 Piaseczno j.w. ul. Akacjowa 2 dąb szypułkowy
880 Piaseczno j.w. ul. Akacjowa 3 dąb szypułkowy
919 Piaseczno Osiedle Zalesie Dolne, ul. Akacjowa 5 dąb szypułkowy
878 Piaseczno j.w. ul. Dębowa 6 dąb szypułkowy
890 Piaseczno j.w. ul.Dębowa 8 dąb szypułkowy
875 Piaseczno j.w. ul. Anny Jagiellonki 10 2 dęby szypułkowe “Dęby Szarych Szeregów”
868 Piaseczno j.w. ul. Jałowcowa, teren przyległy do linii kolejowej dąb szypułkowy
917 Piaseczno j.w. ul. Jodłowa 2 a dąb szypułkowy
918 Piaseczno j.w. ul. Jodłowa 2 sosna pospolita
dąb szypułkowy
862 Piaseczno j.w. ul. Królowej Jadwigi 11 dąb szypułkowy “Dąb Tadeusza Zawadzkiego Zośki”
335 Piaseczno j.w. ul. Mickiewicza 37 2 dęby szypułkowe
337 Piaseczno j.w. ul. Mickiewicza w poblizu domu nr 47 4 sosny zwyczajne
882 Piaseczno Osiedle Zalesie Dolne ul. Mickiewicza, działka leśna ciągnąca się do skrzyżowania z Al. Kalin 3 dęby szypułkowe
877 Piaseczno j.w. działka leśna pomiędzy ul. Czeremchową i ul. Stołeczną 6 dębów szypułkowych
916 Piaseczno j.w. pas zieleni leśnej osiedlowej przy ul. Jodłowej do skrzyżowania z Al. Kasztanową dąb szypułkowy
915 Piaseczno j.w. ul. Orzechowa 14 dąb szypułkowy
966 Piaseczno j.w. ul. Redutowa 16 dąb szypułkowy
967 Piaseczno j.w. ul. Wiązowa 2 3 dęby szypułkowe
303 Piaseczno j.w. Leśnictwo Chojnów oddz.141, przy drodze dąb szypułkowy “Dąb Stephana”
601 Piaseczno Osiedle Chyliczki, ul. Julianowska, obok jezdni kasztanowiec zwyczajny
239 Piaseczno Ul. Chyliczkowska w parku Zespołu Szkół 3 dęby szypułkowe
1046 Piaseczno Ul. Granitowa (wjazd od ul. Energetycznej) osiedle Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Patronat-3 głaz narzutowy – granitoid czerwony o strukturze grubokrystalicznej porfirowanej “Mazur”
302 Bogatki Leśnictwo Uwieliny, oddz. 22 przy szosie Jazgarzew – Grójec sosna zwyczajna “Małgosia”
211 Chojnów Leśnictwo Dobiesz oddz. 171 dąb szypułkowy
212 Chojnów j.w. oddz. 159 6 dębów szypułkowych
213 Chojnów j.w. oddz. 172 osna zwyczajna
944 Chojnów j.w. oddz. 172 H dąb szypułkowy
945 Chojnów j.w. oddz. 175 c dąb szypułkowy
405 Chojnów Leśnictwo Pilawa, oddz. 176 dąb szypułkowy
387 Chojnów Leśnictwo Chojnów obok bazy Nadleśnictwa dąb szypułkowy
863 Chylice Miedzy posesjami ul. Dworska 7 i ul. Broniewskiego 1 lipa drobnolistna
298 Głosków Osiedle Zielona, obok drogi dąb szypułkowy “Stary”
386 Głosków j.w. ul. Radnych 4 dęby szypułkowe
299 Głosków Przy drodze polnej prowadzącej do dawnego dworu 32 klony srebrzyste, grab pospolity tworzące aleje, drzewa wielopienne “Aleja Karolińska”
938 Głosków ul. Millenium 94 obok budynku mieszkalnego jesion wyniosły
939 Głosków ul. Rybna w alei lipowej 2 lipy drobnolistne
940 Głosków ul. Rybna na skrzyżowaniu z drogą do młyna lipa drobnolistna
390 Jastrzębie Obok siedziby Leśnictwa Jastrzębie buk pospolity
388 Jazgarzew Leśnictwo Uwieliny oddz. 236 b, na skraju lasu sosna zwyczajna
389 Jazgarzew j.w. sosna zwyczajna
951 Jazgarzew Leśnictwo Uwieliny, oddz. 238 a sosna zwyczajna
952 Jazgarzew j.w. oddz. 236 b sosna zwyczajna
404 Łbiska Przy drodze Jazgarzew Pęchery 3 dęby szypułkowe
238 Nowinki Przy drodze, obok zabudowań lipa drobnolistna
297 Pilawa Przy szosie Piaseczno – Góra Kalwaria 2 dęby szypułkowe
grusza polna
385 Pilawa Osiedle Orzeszyn, na działce 7 dębów szypułkowych
887 Pilawa Osiedle Orzeszyn, ul. Kasztanowa 22 dąb szypułkowy
233 Stefanów Przy skrzyżowaniu szosy Piaseczno – Góra Kalwaria z szosą do Zalesia Górnego dąb szypułkowy
922 Wola Gołkowska W parku zabytkowym 3 dęby szypułkowe
384 Złotokłos W parku przy szkole 7 dębów szypułkowych
403 Żabieniec na terenie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego 1 dąb szypułkowy
1082 Piaseczno przy ul. Dworcowej pomiędzy budynkami PKP modrzew europejski
1108 Piaseczno ul. Przasnyckiego 30, obok zabytkowego budynku wiąz szypułkowy
1083 Piaseczno Zalesie Dolne, ul. Kopernika 13 na zabudowanej posesji dąb szypułkowy