Rezerwaty

14709
Rzeka Jeziorka
Rzeka Jeziorka

Na terenie gminy znajduje się pięć rezerwatów przyrody. Są to “Biele Chojnowskie” – rezerwat typu florystycznego i cztery rezerwaty leśne: “Chojnów”, “Las Pęcherski”, “Pilawski Grąd” i “Uroczysko Stephana”.

Biele Chojnowskie pow. 14,1 ha leżą w pobliżu wsi Wólka Pęcherska. Rezerwat przecina droga Piaseczno – Grójec; typ florystyczny. Obejmują obszar leśny w dolinie rzeki Jeziorki i przyległe wyżej tereny. Chronią występujący wyspowo wiciokrzew pomorski oraz fragmenty naturalnego lasu łęgowego.

Chojnów pow.12,1 ha utworzony w 1979 r. ; usytuowany jest 600 m na wschód od szosy Piaseczno – Góra Kalwaria; typ leśny. Głównym celem ustanowienia rezerwatu jest zachowanie lasu grądowego dębowo-grabowego osiągającego wiek 160 – 170 lat. Rezerwat wyróżnia się w krajobrazie leśnym jako pozostałość naturalnej szaty roślinnej. Dzięki zachowaniu starego drzewostanu są tu dobre warunki gniazdowania dla wielu gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługuje obecność w runie chronionej lilii złotogłów.

Las Pęcherski pow. 15 ha, położony w Uroczysku Pęchery, granica rezerwatu biegnie wzdłuz drodi gruntowej łączącej wieś Grochowa z szosą Jazgarzew – Grójec; typ leśny. Rezerwat chroni zbliżone do naturalnych zespoły grądowe uzupełniane przez bór mieszany z 120 – 150-letnią sosną. Wyróżnia się różnorodnością gatunków drzew, krzewów i runa.

Pilawski Grąd pow. 4 ha, leży po wschodniej stronie drogi łączącej wieś Orzeszyn z szosą Piaseczno – Góra Kalwaria; typ leśny.Utworzony dla zachowania naturalnych drzewostanów grądowych z pomnikowymi okazami dębów szypułkowych. Na uwagę zasługują pojedyncze okazy buka pospolitego.

Uroczysko Stephana pow. 59,2 ha, zajmuje centralną część Uroczyska Chojnów pomiędzy szosą Piaseczno – Góra Kalwaria i łączącą ją z Zalesiem Górnym szosą oraz stawami rybnymi, tworzącymi zalew w dolinie rzeki Zielonej; typ leśny. Obejmuje ochroną zespoły borów mieszanych z przewagą sosny, dębu szypułkowego, lipy, brzozy oraz grądów wysokich. W rezerwacie zwraca uwagę bogactwo krzewów takich jak leszczyna, jarzębina, trzmielina, kruszyna, jabłoń płonka. Wśród roślin spotkać tu można widłaki, orliki, lilię złotogłów i dzwonka brzoskwiniowego. Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwiska leśnika, Węgra z pochodzenia, Wiktora Stephana, który na przeł. XIX i XX w. zarządzał Lasami Kabackimi i Lasami Chojnowskimi, prowadząc tu wzorową gospodarkę.