Meandry rzeki Jeziorki foto Paweł Faliszewski
Meandry rzeki Jeziorki foto Paweł Faliszewski

Piaseczno leży na obszarze Równiny Piaseczyńskiej. Stanowi ona brzeżną część Kotliny Warszawskiej w strefie jej styku z Wysoczyzną Rawską. Gmina Piaseczno rozciąga się pomiędzy Lasem Kabackim, a terenem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Lasy, które stanowią ponad 25 proc. powierzchni całego obszaru gminy, mają istotne znaczenie dla regeneracji powietrza stołecznej aglomeracji. Gmina włączona jest do warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu, którego celem jest ochrona wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów.

Chojnowski Park Krajobrazowy stanowi ostoję różnorodnej fauny i flory Mazowsza. Kompleks Lasów Chojnowskich jest dużym, lecz rozczłonowanym obszarem, stanowiącym jednak przyrodniczą całość. Występują tu drzewostany liściaste i mieszane. Zespoły leśne urozmaicone są wyspowo występującymi obszarami torfowiskowymi z charakterystyczną dla nich florą. Wśród wielu gatunków zwierząt występujących w Parku kilkadziesiąt objętych jest ochroną.

Na terenie gminy znajduje się pięć rezerwatów przyrody. Są to “Biele Chojnowskie” – rezerwat typu florystycznego i cztery rezerwaty leśne: “Chojnów”, “Las Pęcherski”, “Pilawski Grąd” i “Uroczysko Stephena.

Szczególnie pięknym akcentem w krajobrazie są doliny rzek Jeziorki i Zielonej oraz stawy i zanikające bagienne jeziorka. Meandrujące koryto Jeziorki z bujnie porośniętymi brzegami, często o stromych skarpach, stanowi oprawę wijącej się po jej dnie rzeki. W wodach Jeziorki żyje ponad 20 gatunków ryb.