Project Support Facility edycja 2021

988
Ilustracja. Project Support Facility edycja 2021
Project Support Facility edycja 2021

PSF (Project Support Facility) jest ważnym narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo i współpracę ekonomiczno–społeczną w regionie Morza Bałtyckiego. Jego niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski poziom sformalizowania, a doświadczenia dotychczasowych edycji PSF, w tym edycji z 2020 r., w którym polskie podmioty współrealizowały dwa z sześciu zwycięskich projektów, potwierdzają efektywność Instrumentu.

Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) jest międzyrządowym forum politycznym współpracy regionalnej. Składa się z 11 państw członkowskich (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja) oraz Unii Europejskiej.

RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Środki mają m.in. służyć wsparciu młodych osób, które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie.

RPMB działa jako koordynator wielu podmiotów regionalnych w obszarach swoich trzech długoterminowych priorytetów:
– tożsamość regionalna,
– zrównoważony i dobrze prosperujący region,
– bezpieczny i stabilny region,

Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.

Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy a także nowych form i obszary przedsiębiorczości, jak np. w dziedzinie cyfrowej, współpraca między usługami, np. między restauracjami i transportem.

Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. Szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. młodych obywateli których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii z powodu utraty pracy w hotelarstwie.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego – 31 marca 2021 r. Formularz aplikowania o środki będzie dostępny od 15 lutego br.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres jekaterina.popova@cbss.org

Szczegółowe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej RPMB www.cbss.org/psf/; na stronie Ministerstwa Rozwoju i Pracy i Technologii www.gov.pl; na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl

Oficjalnym językiem Centrum Wsparcia Projektów RPMB jest język angielski. Dlatego też zgłoszenie, raporty i wszystkie obowiązujące szablony należy wypełniać w języku angielskim.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:  m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Kwota dofinansowania: Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1mln euro na okres trzech lat, co daje około. 330 tys. euro rocznie. Polska składka do puli środków PSF wynosi 40 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro. minimalna kwota dofinansowania 10 tys. euro.

Nabór realizowany jest w ramach pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022 (Project Support Facility – PSF).