Stypendia sportowe na 2018 rok

3442

GOSiR Piaseczno informuje, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sportowych na 2018 rok.

Termin składanie dokumentów stypendialnych mija 30 listopada o godz.15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
w godz. 9-15.

Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się w/w stypendium. Stypendia sportowe będą przyznawane wg. kryteriów zawartych w regulaminie stypendialnym. Więcej informacji – Katarzyna Kondraciuk Przewodnicząca Komisji Stypendialnej tel. 22 716-80-01 wew.11.

Do wniosku dołącza się:

1. dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika, poświadczone
przez odpowiedni związek sportowy

2. plan szkolenia zawodnika, zawierający prognozy wynikowe, na rok objęty planem
stypendiów.

3. opinię stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych

4. ewentualne zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole lub uczelni

5. zobowiązanie własne wnioskodawcy do informowania Burmistrza Miasta i Gminy
Piaseczno o okolicznościach skutkujących wstrzymywaniem lub pozbawianiem
stypendium

6. oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej
dyscyplinie.

Regulamin stypendialny

wniosek stypendialny