Wyremontowana ulica Kwiatowa w Zalesiu Dolnym
foto: Marcin Borkowski

Gmina Piaseczno zrealizowała remont ul. Kwiatowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej, na odcinku od ul. Wilanowskiej do ul. Wesołej w Zalesiu Dolnym, za prawie 390 tys. zł.

Nawierzchnia drogi została wykonana z kostki betonowej, a zjazdy z mieszanki niezwiązanej. Jest to droga dwupasmowa o ruchu dwukierunkowym, o szerokości jezdni 2 x 2,25 m. Wybudowano środki uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających, co wraz z nową organizacją ruchu wymusi ograniczenie prędkości pojazdów silnikowych do 30 km/h.

Ruch pieszych i pojazdów będzie prowadzony wspólnie po jezdni, więc powyższe ograniczenia mają służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji wykonano regulację pionową istniejących studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych oraz studzienek teletechnicznych. Zmieniono również typ hydrantu na podziemny.

Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Odbiornik stanowi istniejący kanał deszczowy w ul. Wilanowskiej.