Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego

7530
Logo Związku Nauczycielstwa Polskiego
Logo Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Chyliczkowska 12
05-500 Piaseczno
tel. 022 756 72 88
piaseczno@znp.edu.pl

Prezes Zarządu – Ewa Muszyńska. Celem ZNP jest obrona godności, praw i interesów członków ZNP, aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej, dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.