Ilustracja. Chroń siebie, żywność, wodę i swoje zwierzęta

Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi cykl szkoleń z zakresu obrony cywilnej.  Poniżej umieszczamy informacje z zakresu “Ochrona płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wody i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem”.

OCHRONA ŻYWNOŚCI, WODY I PASZ DLA ZWIERZĄT PRZED SKAŻENIEM

Środki żywności i wody są niezbędne ludziom do życia. Ich niedostatek może mieć znaczny wpływ na ich zdrowie zdolność do pracy i stan psychiczny. Gdy produkty żywnościowe ulegną skażeniu lub zakażeniu ich przydatność do konsumpcji zostaje ograniczona. Istnieje wiele sposobów skutecznego zabezpieczania żywności i wody. Znacznie łatwiej je odpowiednio zabezpieczyć przed skażeniem niż potem dezaktywować, odkażać lub dezynfekować. Produkty żywnościowe już zakupione powinny znajdować się w szczelnych pojemnikach, nieumożliwiających się przedostanie pyłów i zarazków do ich wnętrza.

W hermetycznie zamykanych naczyniach przechowuje się:
a) produkty sypkie: kasze, cukier, mąkę, sól, makaron;
b) produkty w postaci płynnej: przetwory z owoców i warzyw, wodę do celów spożywczych.;
c) produkty w postaci stałej lub płynnej: masło, olej, twaróg, mięso i przetwory mięsne, ryby i ich przetwory, chleb.

Produkty sypkie, suszone owoce, warzywa i nasiona można umieścić wewnątrz szafek w zaimpregnowanych workach płóciennych. W metalowych puszkach przechowujemy: przetwory mięsne i rybne, przetwory owocowe i warzywne, oleje.

Hermetyczne pudelka z tworzyw sztucznych wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed skażeniem ponieważ polietylenowe woreczki mogą wchodzić w reakcje z Bojowymi Środkami Trującymi. Wykonane z papierów wielowarstwowych foliowanych lub metalizowanych opakowania stanowią skuteczne zabezpieczenie przed skażeniem, ale wymagają umieszczenia w szafkach. Owoce i warzywa trwałe przechowuje się w skrzyniach drewnianych wyłożonych papierem pergaminowym lub woskowym. Niektóre produkty wymagają niskiej temperatury. Taką żywność przechowujemy w lodówkach i zamrażarkach.

Zabezpieczone produkty należy zgromadzić w jednym pomieszczeniu usytuowanym na środku mieszkania.

Zabezpieczenie mieszkania

Całe mieszkanie powinno być jak najbardziej uszczelnione. Drzwi i okna uszczelniamy taśmami, a otwory wentylacyjne wielokrotnie założonym gęstym namoczonym materiałem. W drzwiach dodatkowo należy zawiesić koc uniemożliwiający przenikanie skażonego powietrza podczas ich otwierania.

Postępowanie z żywnością skażoną

1. Pył promieniotwórczy usuwa się z powierzchni opakowań ( szklanych i metalowych), zmywając roztworem dezaktywującym , wodą lub środkami myjącymi bądź piorącymi.
2. W innym przypadkach przy żywności wcześniej niezabezpieczonej należy odstawić je od momentu , kiedy nastąpi samoistny rozpad promieniotwórczości.
3. Warzywa i owoce myjemy kilkakrotnie w czystej wodzie.
4. Produkty sypkie przechowywane w torebkach papierowych i workach płóciennych dezaktywuje się poprzez zamoczenie ich w wodzie aż woreczek zrobi się miękki. Później należy przesypać warstwę mokrą (skażoną) od suchej. Poddać produkt kontroli dozymetrycznej.
5. Skażona wodę poddajemy procesowi sedymentacji – jest jednym z podstawowych procesów wykorzystywanych w oczyszczaniu wody do usuwania cząstek o gęstości większej niż gęstość wody, a więc cząsteczek opadających. Opadanie cząsteczek w wodzie jest zjawiskiem złożonym i zależy od ich stężenia, wymiaru, kształtu, gęstości i temperatury oraz prędkości i kierunku przepływu wody.
6. Po kontroli dozymetrycznej kilkakrotnie myje się opakowania, po czym zdejmuje się wierzchnia warstwę opakowania i produktu. Usuwa się opakowania papierowe i foliowe.
7. Produkty o stałej konsystencji zmywa się pod bieżącą wodą, potem zdejmuje wierzchnią warstwę.
8. Produkty skażone parami wietrzy się albo gotuje. Mięso i tłuszcze po wstępnej obróbce należy gotować przez 4 godziny w 4 objętościach wody. Żywność skażoną kroplami tabunu, somanu i iperytu należy zniszczyć.
9. Wodę filtruje się przez aktywny filtr z osadzonym na nim wodorotlenkiem żelaza lub miedzi.
10. W razie użycia środków biologicznych przeprowadza się dezynfekcje żywności i wody. Wszystkie opakowania zmywamy czystą wodą. Opakowania szklane dezynfekujemy roztworem siarczanu amonowego lub wapna chlorowanego lub wapna chlorowanego. Opakowania metalowe gotujemy w 3-procentowym roztworze sody do jednej godziny. Żywność można zdezynfekować poddając ja procesowi naświetlania promieniami ultrafioletowymi lub gotując.

Ochrona płodów rolnych, paszy i zwierząt gospodarskich przed skażeniami zakażeniami

Znaczne części płodów rolnych i paszy przechowuje się w budynkach gospodarczych inne w kopcach lub w terenie otwartym, zależnie od pojemności magazynów warunków klimatycznych pory roku. W wypadku zagrożeń skażeniami ,budynki uszczelnia się w oknach układa się cegły lub worki z piaskiem szyby maluje się wodą wapienną. Drzwi po uszczelnieniu obija się tkaniną podgumowaną lub folią. Ziarna zbóż przechowuje się w zamkniętych pomieszczeniach, elewatorach i spichrzach. Pasze treściwe i zapasy mieszanek paszowych należy umieścić w szczelnie przykrytych skrzyniach w wielowarstwowych workach. Zboże przechowywane luzem w magazynie należy dobrze przykryć brezentem folią workami itp. zapasy siana na kilka dni przechowuje się na kilka dni. Mieszanki paszowe i ziarno przechowywane w workach poza budynkami należy układać w stosy przykryć folią, brezentem, lub innymi materiałami chroniącymi przed opadem promieniotwórczym środkami trującymi lub aerozolem biologicznym. Kiszonki parowane, ziemniaki, wytłoki można przechowywać w silosach betonowych lub wykopać doły, wyłożyć je folią a potem odpowiednio przykryć. Ziemniaki buraki chroni się w kopcach lub piwnicach. Pasze objętościowe (siano, słoma) składuje się w stogach przykrywa się folią grubą warstwom słomy mieszanką gliny z ciętą słomą sitowiem itp. Płody rolne oraz wszelkie pasze w rejonie który został skażony, lub uznany za zakażony powinny być poddane kontroli i uzdatnieniu.

Zbiorowa i indywidualna ochrona zwierząt

Podstawowym i najbardziej skutecznym środkiem ochrony zwierząt hodowlanych jest zabezpieczenie budynków inwentarskich (obór, stajni ,chlewni ,kurników) przed promieniotwórczymi środkami trującymi, zarazkami chorobotwórczymi i bronią chemiczną . Najlepsze właściwości ochronne mają budynki z cegły z niepalnym dachem z dobrze uszczelnionymi oknami i drzwiami. Budynki drewniane wymagają poprawienia warunków osłonności przez ustawienie wzdłuż ścian worków z piaskiem, lub usypanie wału z ziemi. Rozlokowując zwierzęta w przeznaczonych dla nich budynkach należy w miejscu najlepiej osłoniętym umieścić zwierzęta młode i zarodowe, w pozostałych przeznaczone na ubój. W celu utrzymania odpowiedniego mikroklimatu należy stosować ściółki o dużej zdolności pochłaniania wilgoci i, dążyć do obniżenia koncentracji amoniaku i siarkowodoru, ustawiając pojemniki z wapnem niegaszonym pochłaniającym wilgoć i nadmiar dwutlenku węgla, a także w zależności od sytuacji przeprowadzić wietrzenie pomieszczeń. Do ochrony zwierząt można tez przystosować takie pomieszczenia jak szopy, suszarnie, silosy ,wyrobiska w kamieniołomach i żwirowniach, oraz wykorzystać jary i doły ziemne. Tego typu ściany z miękkiego gruntu wzmacnia się plecionką lub deskami i przykrywa okrąglakami. Przez pokrycie przeprowadza się rurę wentylacyjną a w podłożu wykopuje się rowki ściekowe i doły chłonne. We wszystkich uszczelnionych pomieszczeniach powinno się zgromadzić kilkudniowy zapas paszy i wody. Nie zawsze jest możliwa ochrona zwierząt w budynkach a nawet w zastępczych pomieszczeniach ochronnych, pozostają więc pastwiska. W przypadku skażeń promieniotwórczych szczególnie przydatne są te które graniczą z jarami, wąwozami ,lasami, nie nadają się one natomiast w wypadku skażeń chemicznych i biologicznych, ponieważ w tych miejscach powstają zastoje. Jeżeli nie ma takich warunków naturalnych spędza się zwierzęta do specjalnie, przedtem przygotowanych ogrodzeń, gdyż na małej przestrzeni zjedzą mniej traw niż chodząc po dużych łąkach.

Dla najcenniejszych zwierząt zarodowych przygotowuje się indywidualne środki ochrony. Są one niezbędne w trakcie ich wywozu lub przepędzania przez strefy skażone. Należy też przewidzieć potrzebę przykrycia zwierząt podręcznymi materiałami np. brezentem, folią, matą,

Żywność, woda i pasz dla zwierząt, wykazujące oznaki skażenia lub przechowywane w rejonie skażonym w niewłaściwych opakowaniach, muszą być zbadane przed dopuszczeniem do spożycia. Jeśli nie ma takiej możliwości należy je traktować jako skażone i poddać dezaktywacji, odkażaniu lub dezynfekcji.

Powiązane tematycznie:
Powszechna samoobrona ludności
Alarmowanie o zagrożeniach i zachowanie ludności w przypadku ogłoszenia alarmu