Powszechna samoobrona ludności

732

Starostwo Powiatowe w Piasecznie rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Na początek przygotowali kilka wstępnych informacji oraz prezentację na temat ochrony ludności.

Istnieje wiele form przygotowania do właściwego zachowania się w określonych sytuacjach, w tym w sytuacjach kryzysowych. Jedną z nich jest edukacja dla bezpieczeństwa czy powszechnej samoobrony, które biorą swoje treści z potrzeb społecznych, które rosną wraz z bardzo dynamicznym rozwojem sytuacji kryzysowych na świecie. W opinii społecznej nie zawsze jest jednak należycie rozumiana. Tymczasem edukacja dla bezpieczeństwa powinna mieć swoje miejsce w systemie edukacji obywatelskiej. Przygotowane i wyedukowane społeczeństwo do umiejętnego zachowania się oraz wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych ma większe szanse na przetrwanie bez strat. Tylko wczesna i systematyczna edukacja pozwala wypracować trwałe nawyki, aby w chwili wystąpienia różnorodnych zagrożeń działać skutecznie, zapobiegać oraz minimalizować straty w ludziach i mieniu.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Powszechna samoobrona ludności – co to jest?

Powszechna samoobrona to część obrony cywilnej będącej częścią składową niemilitarnego elementu składowego obrony narodowej. Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie polega na jej udziale w szkoleniu i wykonywaniu przez obywateli określonych obowiązków w ramach przygotowań do samoobrony. Podstawy prawne do działalności w tej dziedzinie znajdują się w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2020, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności. Wymienione akty prawne mają swe źródła w międzynarodowych konwencjach genewskich.

Obowiązki ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony

• zapoznanie się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
• zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania, jeżeli takowe są w pobliżu miejsca zamieszkania,
• zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
• zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
• opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
• zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
• przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż.i ochrony przed skażeniami, itp.
• zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
• przypadku zarządzenia ewakuacji – zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.

Obowiązek powszechnej samoobrony obejmuje każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej

Obowiązek samoobrony powszechnej obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe uregulowania w tej materii znajdują się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 85 (Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny), oraz w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 372).

Cykl szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony Starostwo Powiatowe w Piasecznie rozpoczyna prezentacjami:

  1. Ochrona ludności w świetle obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej:
   a) cele i zadania obrony cywilnej,
   b) organizacja ochrony ludności,
   c) obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej,
   d) udział ludności w akcjach ratunkowych.
  2. Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych:
   a) pojęcie, geneza i zasady prawa humanitarnego,
   b) ochrona ludności w świetle obowiązujących dokumentów międzynarodowego prawa humanitarnego,
   c) działalność organizacji pozarządowych i społecznych,
   d) ochrona dóbr kultury w świetle obowiązujących dokumentów międzynarodowych.
  3. Alarmowanie o zagrożeniach:
   a) wykrywanie zagrożeń,, rodzaje alarmów i sposób ich ogłaszania,
   b) zachowanie się po ogłoszeniu alarmu.
  4. Ochrona płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
   a) oddziaływanie środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na żywność i wodę,
   b) sposoby zabezpieczania pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania żywności i wody,
   c) sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem,
   d) zabezpieczenie ujęć wodnych,
   e) postępowanie ze skażoną żywnością i wodą,
   f) ochrona płodów rolnych, paszy i zwierząt gospodarskich przed skażeniami i zakażeniami.

Prezentacja Ochrona ludności w świetle obowiązujących przepisów Rzeczpospolitej Polskiej

Pobierz: Prezentacja Ochrona ludności w świetle obowiązujących przepisów Rzeczpospolitej Polskiej (.pdf, 3.50 MB)

Prezentacja Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktu Zbrojnego

Pobierz: Prezentacja Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktu Zbrojnego (.pdf, 4.23 MB)

Powiązane tematycznie:
Chroń siebie, żywność, wodę i swoje zwierzęta
Alarmowanie o zagrożeniach i zachowanie ludności w przypadku ogłoszenia alarmu