III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. 282/30 obręb Wólka Kozodawska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 282/30 o powierzchni 200 m2, położona w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.05.2021 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 22.10.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.058,69 zł brutto (w tym. 23% VAT)
Wysokość wadium: 1.752,94 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem (9MN/U) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

Przedmiotowa działka posiada kształt niekorzystny, zbliżony do prostokąta o szerokości 5 m, co uniemożliwia jej samodzielne zagospodarowanie, jednym bokiem przylega do ulicy Bociana Białego. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, teren płaski; posiada dostęp do infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ulicy Bociana Białego. Działka nr 282/30 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, służy na przyłączenie do nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka ewid. nr 280/8 lub nr 282/21, z którą utworzy całość inwestycyjną. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 04.04.2022 r., w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu, celem sprawdzenia przez komisję przetargową, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Listę osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, I piętro oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 08.04.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 04.04.2022 r. (włącznie) do godz. 16.00 – w zamkniętych kopertach.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę(wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
5. Podpis(y) oferenta(ów),
6. Kopię dowodu wniesienia wadium.

Wadium należy wpłacić do dnia 04.04.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej
o wpłacone wadium) najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym środki finansowe muszą znajdować się na rachunku Gminy w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji o przetargach i szczegółowych warunkach sprzedaży, udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godz. 8-16,
tel. 22 70-17-523.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 119 z 04.05.2016 r., str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Piaseczno – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno można uzyskać na stronie www.bip.piaseczno.eu”

Piaseczno, 15.02.2022 r.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO