Konsultacje społeczne dla mieszkańców w sprawie programu ochrony przed hałasem lotniska im. F. Chopina

1891

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Uchwały Sejmiku (Uchwała 171/19 z dnia 15 października 2019 r.) oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00).

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 24 października do 22 listopada 2019 r.:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: halas@mazovia.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Informuje się, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury w Piasecznie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 38 w Piasecznie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami gmin oraz powiatów wchodzących w skład zasięgu Programu, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Programu.

Ponadto informuje, że powyższy projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego została przekazany do konsultacji z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

20191024141802