Side view hands of agent and client shaking hands after signed contract buy new apartment. hands of agent and client shaking hands after signed contract bu
foto pl.freepik.com

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr GGG.0050.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 01.04.2022 r., na posiedzeniu w dniu 05.04.2022 r. zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka ewid. nr 282/30 o pow. 200 m2, który odbędzie się w dniu 08.04.2022 r. o godz. 10.00, ofertę złożoną przez: Stanisława Marszałek.

Komisja przetargowa:
– Przewodniczący komisji – Iwona Zielińska Woszczyk
– Członek – Emilia Stefańska
– Członek – Anna Moszyńska
– Członek – Magdalena Żukowska Otręba
– Członek – Andrzej Komorowski

Listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 06.04.2022 r., oraz opublikowano na stronie internetowej urzędu www.piaseczno.eu oraz BIP.piaseczno.eu.