Mazowsze dla sołectw 2023 – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023

782

Województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków – od 2 do 20 stycznia 2023 roku – o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2023 w ramach instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych uwag dot. zgłaszanych wniosków i zadań:

Tak jak w edycjach poprzednich, uprawnione gminy wiejskie i wiejsko-miejskie będą zgłaszać w ramach niniejszego Instrumentu zadania, które zostały uprzednio wskazane im do realizacji przez sołectwa. Wysokość pomocy finansowej będzie również wynosić do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000,00 zł na jedno zadanie. Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach uprzednich edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2022. Dodatkowo, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednej inwestycji, a pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2022:

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, gminy będą mogły składać wnioski na wszystkie sołectwa, które nie zostały jeszcze objęte pomocą finansową w ramach uprzednich edycji Instrumentu z lat 2018-2023.

W przypadku, gdy ilości środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023” okaże się niewystarczająca w stosunku do ilości zadań zgłoszonych przez gminy, to „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będzie miała formę listy rankingowej. Pierwszeństwo w objęciu wstępnym rozdysponowaniem ww. środkami będą miały gminy o największej liczbie sołectw, które dotychczas nie partycypowały w zadaniach zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”-„Mazowsze dla sołectw” z lat 2018-2022.

Prosimy zwrócić uwagę, że:

  1. Nazwa zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez Beneficjenta nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierająca zbyt szczegółowe informacje.
  2. W przypadku wskazania przez gminę w nazwie i/lub celu zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach zadania wykonane, Gmina będzie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. UWAGA! Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu zadania przedmiotów, może skutkować utratą całości pomocy finansowej przyznanej na dane zadanie;
  3. Zadanie wskazane przez gminę do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2022.
  4. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucone na etapie oceny formalnej;
  5. Gminy w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile będą służyć użyteczności publicznej, a także zakupione wyposażenie udostępnione zostanie nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie Sprawozdania Końcowego.

Mazowsze dla sołectwUWAGA:

Sołectwo A może złożyć wniosek na realizację zadania w sołectwie B, tylko jeśli  sołectwo B nie brało udziału w uprzednich edycjach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2022 oraz na jego terenie nie będzie realizowana żadna inna inwestycja z edycji 2023. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać, że zaangażowane w realizację zadania są dwa sołectwa oraz wymagane będą stosowne załączniki do wniosku pochodzące od obu sołectw. Ponadto jeśli jednak sołectwo A zawnioskuje o realizację zadania na terenie sołectwa B, to w przypadku kontynuacji instrumentu w przyszłym latach na analogicznych zasadach, oba sołectwa będą wyłączone z partycypacji.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, w tym zasady naboru stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

W przypadku wątpliwości dotyczących merytorycznych zasad instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2023” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
  • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
  • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
  • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
  • Piotr Rawa tel.: (22) 59-79-239

Plik do pobrania: Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 (.pdf, 772 KB).

MIAS 2023 Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 Mazowsze dla sołectw 2023 oraz rozliczania tej pomocy