Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie reklam w krajobrazie

1012
Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie reklam w krajobrazie
Mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie reklam w krajobrazie
31 października zakończyło się internetowe badanie opinii mieszkańców dotyczące ustanowienia zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie gminy.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. “o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, potocznie nazywanej “ustawą krajobrazową”, gminy zyskały prawną możliwość określenia na swoim terenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

31 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały w sprawie stworzenia zasad określających sytuowanie obiektów małej architektury, tablic, urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz określenia ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Przed przygotowaniem projektu, który konsultowany będzie z Radą Miejską opublikowana została na stronie urzędu www.piaseczno.eu, ankieta zawierająca 10 pytań o charakterze zamkniętym. Jej celem było poznanie poglądów mieszkańców na temat reklamy w przestrzeni publicznej.

Ankietę można było wypełnić w dniach od 6 października do 31 października 2016 r. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie udzieliły 353 osoby.

Jak wynika z badania większość ankietowanych szuka informacji o usługach i produktach w interniecie (96%) i prasie (24%). Tablice i bilbordy są źródłem informacji jedynie dla 10 % ankietowanych.

89% przebadanych osób dostrzega nadmiar reklam w przestrzeni miejskiej Piaseczna, 6 osób określiło ich ilość jako „w sam raz”.

Dla 294 ankietowanych reklamy są irytujące, dla 45 obojętne, dla 11 miłe dla oka.

W kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej, ankietowani wypowiedzieli się w następujący sposób: 69% osób uznało, że reklamy powinny być dozwolone lecz z ograniczeniami, 27% stwierdziło, że powinny być zakazane. Dodatkowo 92% respondentów uznało, że reklamy wpływają niekorzystnie na odbiór krajobrazu.

Ankietowani zgodzili się co do faktu, że wielkość, ilość, rodzaj, kolorystyka i lokalizacja reklam zewnętrznych powinny być regulowane przepisami prawa.

Pełna analiza ankiety z graficznym przedstawieniem wyników