Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

313
logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
logo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

· Fundusz Promocji Mleka,

· Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,

· Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,

· Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,

· Fundusz Promocji Mięsa Owczego,

· Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,

· Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,

· Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,

· Fundusz Promocji Ryb

· Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019)

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji. Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ f1).

Można je złożyć:

· bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,

· za pośrednictwem aplikacji ePUAP, · za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.govapl/#/)

Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRoInik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji