Opis projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych w Piasecznie poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających

581

logotypy
Gmina Piaseczno realizuje projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych w Piasecznie poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T; Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu powstaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Świętojańskiej w Piasecznie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie im. Józefa Piłsudskiego, jedno zostało już zrealizowane. Powstałe przejścia dla pieszych będą doposażone w 65 szt. progów zwalniających na terenie Gminy Piaseczno. Progi zwalniające zlokalizowane zostaną m. in. na ul. Baczyńskiego, Broniewskiego, Kasprowicza, Reja, Inki, Tetmajera, Derdowskiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Hemara, Kajki, Paderewskiego, Kmicica, Kordeckiego, Longinusa, Okrężna, Redutowa, Skrzetuskiego, Zagłoby. Przedmiotowa Inwestycja przyczyni się poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczy prędkość pojazdów na drogach na terenie gminy.

Wypukłość na drogach zmusi kierującego pojazdem do przejazdu przez próg z ograniczoną prędkością, co znacząco przełoży się na bezpieczeństwo w danym miejscu. Powstałe przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające na terenie gminy ograniczą prędkość pojazdów na drogach co zagwarantuje bezpieczeństwo pieszym.

Celem projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskaźniki produktu w projekcie:
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa1 Rok osiągnięcia wartości docelowej
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba doposażonych przejść dla pieszych szt 2 2023
Liczba doposażonych szkół szt nd nd
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne
Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego szt 1 2023
Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego szt nd nd

 

Wartość projektu: 533 687,20 zł

Dofinansowanie: 453 634,12 zł

Realizacja projektu: 20.11.2020 r. – 31.12.2023 r. (okres kwalifikowania wydatków 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.)

Wydatek pn..: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych w Piasecznie poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających”współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.