Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2021 r. realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1799

Ilustracja. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2021 r. realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 30 lat i więcej.

Do projektu przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami: osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • staże,
  • szkolenia indywidualne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne.

Wartość realizowanego projektu w 2021 r. wynosi 1 818 403,09 zł, w tym 1 454 722,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilustracja. Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2021 r. realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Do projektu przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami: osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
osoby długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które nie kwalifikują się do wymienionych grup.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • staże,
  • szkolenia indywidualne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • prace interwencyjne.

Wartość realizowanego projektu w 2021 r. wynosi 2 258 108,11 zł,
w tym 1 903 133,52 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez proponowane formy wsparcia, w tym wzrost zatrudnienia osób zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy oraz ochrona istniejących miejsc pracy w związku epidemią COVID-19 w powiecie piaseczyńskim.

Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie
oraz pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach projektów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektów, tel. 22 484-26-84.

Szczegółowe informacje oraz aktualne nabory zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie: www.piaseczno.praca.gov.pl