Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (PROM).

1491

Projekt „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy – PROM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przez Miasto Stołeczne Warszawa, które jest liderem projektu, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi partnerami: Miastem Ząbki, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Gminą Lesznowola, Gminą Piaseczno, Gminą Izabelin i Gminą Legionowo.

Celem głównym projektu było wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW), zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego.

Realizacja projektu to:
1. wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW),
2. wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW,
3. wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwojowych OMW,
4. operacjonalizację celów Strategii oraz przygotowanie Programów Rozwoju,
5. przygotowanie samorządów OMW do roli beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Ideą projektu była współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, działanie w kompromisie. Sukces całego obszaru metropolitarnego, jest sukcesem każdego samorządu. Powołany Komitet Sterujący (Lider i Uczestnicy projektu) zapewni realizację celów i etapów projektu na zasadzie współdziałania i równego traktowania jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Piaseczno uczestniczyła w projekcie jako partner.
W ramach projektu sfinansowano opracowanie dokumentacji na przygotowanie koncepcji budowy ciągów komunikacyjnych (ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych) w Gminie Piaseczno.

Budżet całego projektu wynosi ogółem 2 568 300,00zł
Kwota dotacji dla Gminy Piaseczno to 152 550,00zł
Projekt realizowany w latach 2013-2015.