Sprawy sporne z przedszkolami

1423

Z kilkoma przedszkolami prywatnymi od kilku lat toczą się sprawy w sądach cywilnych  w przedmiocie dotacji oświatowej, które dotyczą okresu sprzed zmiany przepisów oświatowych, czyli przed 1 stycznia 2017 roku.

Temat ma szerszy kontekst, gdyż dotyczy wielu samorządów w Polsce, które prowadząc celową i oszczędną gospodarkę finansową, poruszały się w ramach ówczesnych przepisów, które teraz są jednak przez niektóre sądy inaczej interpretowane.

Do momentu zmiany przepisów w 2017 roku, prawo mówiące o sposobie wyliczania dotacji było ogólnikowe, co powodowało różnice w interpretacji zapisów umieszczonych w ustawie o systemie oświaty.

– Chciałabym zaznaczyć, że sytuacja gminy Piaseczno w obszarze sporów o wysokość dotacji w latach ubiegłych nie jest odosobniona, wręcz przeciwnie. Z roszczeniami prywatnych przedszkoli do czynienia ma wiele miast i gmin, które zwracają się obecnie do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej o konieczne i pilne wprowadzenie zmian prawnych, które dotyczyć będą doprecyzowania przepisów – wyjaśnia Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. Samorządy wnoszą m.in. o jednoznaczne uregulowanie właściwości sądów rozstrzygających spory dotyczące roszczeń powstałych przed 1 stycznia 2017 roku.

Problemem zajął się także Związek Miast Polskich, który wylicza, że w 350 samorządach zostały wniesione powództwa przeciwko gminom (miastom) o wysokość dotacji udzielonej przedszkolom.

Przedszkola wzywają gminy do wyrównania – ich zdaniem zaniżonej – dotacji, jaką placówki otrzymywały z budżetu gmin w latach poprzednich. Zarząd Związku Miast Polskich podjął nawet stanowisko w sprawie niesłusznych roszczeń o dotacje dla przedszkoli niepublicznych za lata sprzed zmiany przepisów dot. finansowania oświaty.

Stanowisko ZMP: www.miasta.pl

Obecnie trudno jest określić dokładną wysokość roszczeń. W sprawach sporów o dotację sądy wydają różne, choć oparte na tych samych lub podobnych ustaleniach, rozstrzygnięcia. Gminy nadal czekają na orzeczenie Sądu Najwyższego, które ma zapaść w sprawie dotyczącej Wałbrzycha. Natomiast samo podpisanie ugody z placówką oświatową nie oznacza, że sprawa nie znajdzie swojego finału w sądzie (czego przykładem jest Miasto Kraków). W gminie Piaseczno sprawy sporne dotyczą 8 z 57 przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Aktualnie toczy się przed sądami cywilnymi 17 postępowań, z czego 11 spraw dotyczy lat 2006-2012 r., oraz 6 dotyczy lat 2014-2016.