Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

5287
Logo Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny
Logo Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny

Mysiadło, ul. Kuropatwy 9
05-500 Piaseczno
Oddział Stowarzyszenia KRES w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa
tel/fax: 22 403 53 25

biuro czynne w dni robocze w godzinach 10:00 do 16:00

https://kresblog.wordpress.com/

Prezes Zarządu – Marek Klimkowski. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Inicjowanie działań oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) wspieranie rozwoju innych organizacji pozarządowych,
3) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
2. Podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
3. Inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw wpływających na poprawę poziomu życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prowadzenie działań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
5. Prowadzenie działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
6. Inicjowanie działań i wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony i promocji zdrowia ludzi.
7. Działalność na rzecz rozwoju ekologicznej infrastruktury transportowej.
8. Propagowanie krajowej przedsiębiorczości oraz idei spółdzielczości.
9. Promowanie działań mających na celu promowanie dobrych zasad kształtowania ładu przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej.