Akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej

407

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje Mieszkańców, iż na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzi kontrole w zakresie odprowadzania nieczystości płynnych oraz wód deszczowych i roztopowych z terenów powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. W związku z powyższym, przeprowadzana jest akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego zrzutu wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz bezumownego korzystania z sieci kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zabrania się wprowadzania wód deszczowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy: “Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.

W związku z tym, prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody deszczowe i roztopowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych opadów deszczu, co w konsekwencji może prowadzić do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach, co może świadczyć o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku, zalecamy przewietrzenie pomieszczeń.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przypomina Właścicielom nieruchomości o wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)  tj. do przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie informacje nt. nielegalnego korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz podłączenia do sieci kanalizacyjnej PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl w zakładce “Aktualności” oraz w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie w Dziale Inwestycji – tel. 22 701 54 03, 22 701 54 24 lub 22 701 54 25; e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl

Akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej