Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości trafi do 7 jednostek OSP z terenu Gminy Piaseczno

5779

Gmina Piaseczno w dniu 31.08.2018r. podpisała umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona zostanie jakość w doposażeniu gminnych straży pożarnych oraz zwiększona zdolność do działań ratowniczych. Sprzęt ratowniczy trafi do 7 jednostek OSP tj. w Bobrowcu, Chojnowie, Grochowej, Piasecznie, Jazgarzewie, Złotokłosie i Bogatkach.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło na realizację zadania dotację celową w kwocie 38 600,00 zł brutto. Natomiast wkład własny Gminy Piaseczno wyniósł 389,90 zł.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości - logo
Ministerstwo Sprawiedliwości – logo