Fundusze z budżetu Mazowsza dla Piaseczna

975

Ponad 200 tys zł trafi do Gminy Piaseczno na realizację zadań zgłoszonych do mazowieckich programów wsparcia. Umowy o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działają Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek, a Gminą Piaseczno, którą reprezentował Robert Widz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i Agnieszka Kowalska – Skarbnik, zostały podpisane 13 lipca 2020 r.

W Gminie Piaseczno w ramach wsparcia udzielonego ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego realizowane będą zadania w trzech programach:

  1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza.
    Dofinansowanie w kwocie 200 000, 00 zł  uzyskał wniosek na zadanie “Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Piaseczno”. Zadanie w całości zrealizowane będzie z pozyskanego wsparcia finansowego. Przeprowadzona zostanie Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, która będzie wskazywać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej – szacunkowo około 22 000 obiektów. W wyniku realizacji zadania, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, powstanie raport końcowy z przeprowadzonej inwentaryzacji. Realizacja przez Gminę Piaseczno zadania dotyczącego inwentaryzacji źródeł ciepła ma bardzo istotne znaczenie dla podejmowania dalszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Rzetelnie wykonana inwentaryzacja, na podstawie wiarygodnych i aktualnych informacji, pozwoli na stworzenie i opracowanie właściwych działań przez Gminę.
  2. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
    W ramach instrumentu dofinansowane zostanie w kwocie 10 tys zł zadanie realizowane w sołectwie Orzeszyn – Pilawa,  dotyczące zakupu siłowni zewnętrznej.  W ramach przedmiotowego zadania zostaną zakupione i zamontowane elementy siłowni zewnętrznej, takie jak Orbiterek, Wahadło + biegacz+ twister, ławka + słup. Wkład własny to kwota 10 tys zł z Funduszu Sołeckiego.
  3. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców
    W ramach instrumentu wsparcie trafi do dwóch ogródków działkowych: ROD w Głoskowie i ROD w Wólce Kozodawskiej. Zrealizowane zostaną zadania: ”Budowa kanalizacji ściekowej od ul. Borkowej w alejce komunikacyjnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Głoskowie z możliwością podłączenia do działek nr 54, 55, 56, 57, 58, 59″ oraz  „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z elementami towarzyszącymi na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Jeziorką” I w Wólce Kozodawskiej przy ul. Dworskiej 34, obręb nr 0038, działka nr 166”. Łączna kwota dofinansowania, na oba zadania to 19 864,00 zł.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, złożony został również wniosek na zadanie “Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno  na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza”. Wniosek został oceniony pozytywnie, z uwagi na wielkość alokacji aktualnie jest na liście rezerwowej.