Jak ogrzewać dom w obecnej sytuacji na rynku energii?

1322
komin na dachu z którego wydobywa się brudny dym
foto pixabay.com

Aby poprawić jakość powietrza, które szczególnie w sezonie grzewczym jest zanieczyszczone i przyczynia się do powstania wielu groźnych chorób (w tym nowotworów), wprowadzono uchwałę antysmogową, która od kilku lat obowiązuje wszystkich mieszkańców Mazowsza. Ponieważ smog nie daje za wygraną, uchwała została znowelizowana. Nowe przepisy obowiązują od 14 maja 2022 roku.

Przypominamy, że uchwała antysmogowa stanowi akt prawa miejscowego na mocy art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:
· pieców,
· kominków,
· kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Jakie terminy obowiązują mieszkańców m.in. gminy Piaseczno w świetle uchwały antysmogowej:

· od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymaganiami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).

· od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):
– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

· od 1 stycznia 2023 r.:
– nie wolno używać kotłów bezklasowych na węgiel lub drewno tzw. „kopciuchów”, czyli kotłów niespełniających wymagań dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
– nie wolno używać kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie zostały wyposażone w urządzenie ograniczające emisję pyłu (np. w elektrofiltr) do wartości określonych w ekoprojekcie,
– nie wolno eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

· od 1 stycznia 2028 r.:
– nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
– nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

Wyjątek: zakaz spalania węgla nie dotyczy, jeśli kocioł, piec lub inny ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe został zainstalowany przed 11 listopada 2017 r. i spełnia wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 lub przed 1 czerwca 2022 r. i spełnia wymagania ekoprojektu.

· kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą mogły być używane do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017 r.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej znajduje się pod linkiem: www.powietrze.mazovia.pl

Klasy kotłów

Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kotły podzielone są ze względu na ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Im wyższa klasa urządzenia, tym mniej szkodzi ono środowisku. Najlepszymi urządzeniami grzewczymi na paliwa stałe są więc kotły klasy 5, a jeszcze lepszymi – kotły spełniające wymagania tzw. ekoprojektu.

Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy jest on zgodny z wymaganiami ekoprojektu i czy posiada tzw. certyfikat ekoprojektu.

Należy jednak pamiętać, że kotły na węgiel i paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, zainstalowane po 01.06.2022 r., choćby i najwyższej klasy – nie będą mogły być używane po 01.01.2028 r.

Wymagania ekoprojektu

Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej i zawierają dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.

Możliwe sankcje

Przestrzeganie przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową jest przedmiotem kontroli przeprowadzanych aktualnie przez Straż Miejską w Piasecznie w zakresie zarówno posiadanych urządzeń grzewczych, jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem lub grzywną do 5000 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Pomoc finansowa

Co robić gdy brakuje środków finansowych na pozbycie się tzw. „kopciucha”?

Do Państwa dyspozycji Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ponownie uruchomił Punkt edukacyjno-konsultacyjny „Piaseczno dla Klimatu”, w którym można zasięgnąć porad w zakresie możliwości uzyskania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła, termomodernizacji

budynków i fotowoltaiki z rządowych programów, takich jak: „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Moje ciepło”. W Punkcie można uzyskać także praktyczną pomoc w przygotowaniu wniosku oraz rozliczeniu inwestycji.

Punkt „Piaseczno dla Klimatu” czynny jest od godziny 10:00 do 16:00 stacjonarnie w poniedziałki (ul. Świętojańska 5a, Piaseczno) oraz zdalnie we wtorki (tel. 531 586 623, e-mail: a.jastrzebska@fundacjaczystepowietrze.pl).

Szczegółowy harmonogram pracy Punktu znajduje się w BIP pod linkiem: www.bip.piaseczno.eu

Ponadto, w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno można składać wnioski o dotację celową z budżetu gminy na wymianę starego pieca, w ramach której udzielane jest dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji kotła gazowego c.o., kotła olejowego c.o., kotła gazowo – olejowego lub urządzenia grzewczego elektrycznego w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak w kwocie nie większej niż 4 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące dotacji znajdują się w BIP pod linkiem: bip.piaseczno.eu

W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku energii, w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno analizowane są liczne rządowe programy wsparcia. Są one weryfikowane pod kątem atrakcyjności i rzeczywistej dostępności dla mieszkańców, zwłaszcza tych w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. Aktualnie rozważana jest możliwość przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Ostateczna decyzja o przystąpieniu Gminy do tego Programu będzie uzależniona od zainteresowania mieszkańców oraz od ogłoszenia drugiego naboru wniosków przez NFOŚiGW. Informacja o możliwości zgłaszania wstępnych deklaracji o chęci skorzystania z dofinansowania w ramach tego Programu już wkrótce w mediach.