Ponad milion z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

381

Gminie Piaseczno pozyskałaponad 1,2 mln zł dofinansowania na dwie inwestycje, które będą realizowane przez Parafie. Beneficjentem dotacji jest Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Piasecznie oraz Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha w Jazgarzewie. Parafie te otrzymały dotację na zadania pn. „Prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi Kościoła św. Anny w Piasecznie” oraz pn. Remontu budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XXw. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie w ramach pierwszej edycji Rządowy Program Odbudowy Zabytków.Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zadanie pn.  „Prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi Kościoła św. Anny w Piasecznie”. Kościół św. Anny w Piasecznie na pl. Piłsudskiego 10. Pierwotny, drewniany kościół z ok. 1350 r. nosił wezwanie św. Macieja i Anny. Ok. 1565 r. wzniesiono istniejący do dziś kościół murowany. Podupadłą w skutek wojen szwedzkich świątynię, odrestaurowano w 1736 r. z inicjatywy J. A. Sułkowskiego, starosty piaseczyńskiego. Wówczas kościół przebudowano, nawiązując wystrojem wnętrz do baroku. Kościół ma cechy późnogotyckie. Zbudowany z cegły bez użycia tynków (z wyjątkiem szczytów fasad). Jest jednonawowy, na planie prostokąta. Na osi fasady w arkadowej wnęce znajduje się późnobarokowa rzeźba św. Jana Nepomucena ufundowana w 1736 r. przez Starostę piaseczyńskiego J. A. Sułkowskiego. Kościół objęty jest ochroną konserwatorską rejestru zabytków pod nr A-1078/202 z 17.11.1959 r. Obecność obiektów takich jak ten w przestrzeni miejskiej, przyczynia się do podkreślenia historycznej przeszłości miasta.  Prace renowacyjno-konserwatorskie oraz odtworzeniowe zewnętrznych odrzwi i drzwi kościoła podkreślą jego walory oraz umożliwią dalsze przeznaczenie obiektu na cele religijne i będzie służył kolejnym pokoleniom. Poniżej prace jakie zostaną wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji:

  1. Prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej kościoła św. Anny w Piasecznie: mycie powierzchni, renowacja powierzchni ceglanych, ręczne skucie warstw odspojonych i osłabionych w cegle, ręczne skucie wszystkich warstw odspojonych i osłabionych tynku, zniszczonych fug, spoin i kitów, oczyszczenie powierzchni z mchów, glonów i porostów na cegle, tynku, dwukrotne zabiegi biobójcze na wybranych powierzchniach cegły, tynku; oczyszczenie cegły, tynku metodą strumieniowo-ścierną w osłonie wody; odsalanie dolnych fragmentów muru stosując kompresy, wzmocnienie struktury powierzchni cegły preparatem krzemoorganicznym; naprawa zniszczonych cegieł metodą flekowania; lokalna reprofilacja cegły metodą kitowania, unifikacja kolorystyczna miejsc kitowanych, wypełnienie brakujących fug stożkowych między cegłami zaprawą mineralną, gruntowanie skutych fragmentów tynku, tynkowanie warstwowe mineralnym tynkiem cementowo-wapiennym, malowanie tynków farbą silikatową, oczyszczenie i konserwacja odlanych z metalu tablic, konserwacja elementów metalowych: krzyż, ściągi, okno, okienko, itp.; zabezpieczenie hydrofobowe całego obiektu.
  2. Figura św. Jana Nepomucena : mycie, zabiegi, czyszczenie, wzmocnienie strukturalne, nałożenie kitów, unifikacja kolorystyczna obszarów kitowanych, hydrofobizacja całej powierzchni rzeźby.
  3. Odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi do Kościoła: demontaż istniejących drzwi z framugami; prace stolarskie – drzwi z dębiny wg. zatwierdzonego przez MWKZ projektu; witraże wg. zatwierdzonego przez MWKZ projektu; okucia kowalskie, blacha miedziana; prace naprawcze po montażu odrzwi i drzwi z futrynami.

Całkowita wartość zadania 459 967,00zł w tym 450 767,00 zł dofinansowania.

Zadanie pn. „Remontu budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XXw. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie”. Przedmiotowa inwestycja budynku Plebanii (czas powstania na przełomie XIX/XX wieku, Parafii Jazgarzewskiej istniejącej od XIV wieku) zlokalizowana na ul. Głównej 2 w Jazgarzewie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją MWKZ z dnia 9 czerwca 2000 roku (aktualny numer A- 960, dawny numer A-36). Zabytkowa plebania jest obiektem powszechnie dostępnym i intensywnie – niemalże codziennie użytkowana przez społeczność lokalną np. koło gospodyń wiejskich oraz przez wiele grup działających przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Rocha w Jazgarzewie, jak np. Akcja Katolicka, chór, schole, grupy Oazy i Domowego Kościoła, grupa AA , Odnowa w Duchu Świętym, Rada Parafialna i inne. Po agresji Rosji na Ukrainę część budynku przekazano do zamieszkania obywatelom Ukrainy. Dotychczasowe nieszczelne poszycie dachu plebanii spowodowało zaciekanie wody na drewnianą konstrukcję dachu, strop oraz mury budynku. Wielokrotne zacieki spowodowały zagrzybienie i gnicie tynków i murów. W dalszej konsekwencji zalewania i zaciekania, tynki wewnątrz budynku uległy miejscowym uszkodzeniom. Remont zabytkowej plebanii w Jazgarzewie planowany jest na lata 2023-2025 i będzie obejmował zgodnie z art 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: remont stropu i dachu z poszyciem, a następnie w latach 2026 – 2028 gdy zostaną przeprowadzone prace remontowe przy ganku, wewnątrz budynku i przy elewacji – wg wskazań z zaleceń konserwatorskich z 2022r.  Prace  objęte w latach 2023 -2025, zostaną podzielone na trzy etapy. Podział dotyczy prac przy fragmentach budynku tj. od strony wschodniej, środek budynku oraz zachodniej strony. W ramach remontu naprawione i wzmocnione zostaną drewniane belki stropowe z naprawą drewnianego przykrycia belek wraz odtworzeniem ocieplenia stropu. W ramach remontu dachu zostaną wzmocnione krokwie i inne elementy konstrukcji dachu, wymianie będzie podlegać odeskowanie dachu i ułożone nowe poszycie dachu z blachy z orynnowaniem.

Całkowita wartość zadania 894 996,00 zł w tym 806 000,00 zł dofinansowania.

Logo Polski Ład Rzeczpospolita Polska