Przebudowa ulicy Urbanistów

3358
Przebudowa ulicy Urbanistów

Na początku 2020 roku firma PGNIG Termika poinformowała Gminę Piaseczno o planowanym w lipcu br. remoncie przejazdu kolejowego na ul. Julianowskiej. Przejazd był w bardzo złym stanie, wobec czego informacja o remoncie była bardzo korzystna.

Gmina zaprojektowała i w 2019 r. uzyskała decyzję ZRID na przebudowę ul. Urbanistów. Projekt objął również skrzyżowanie ulicy Julianowskiej z ul. Urbanistów. Całość prac została wyceniona na ponad 8 mln. zł, co spowodowało, że projekt podzielono na 2 etapy – skrzyżowanie z ul. Julianowską i pozostały fragment do ul. Polnej. Rada Miejska zabezpieczyła środki finansowe na I etap w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021.

Wiedząc o planowanym remoncie przejazdu kolejowego, mając również na uwadze problemy komunikacyjne wynikające z zamknięcia ul. Julianowskiej, burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej o przesunięcie środków na przebudowę skrzyżowania na 2020 r. tak, aby ulicę zamknąć tylko w bieżącym roku.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską wyłoniono wykonawcę i skoordynowano prace wykonawców PGNIG Termika, Gminy Piaseczno i PGE Dystrybucja, wykonując wszystkie prace w obrębie ul. Julianowskiej w lipcu br.

Nowy przebieg ulicy Urbanistów wymaga zajęcia fragmentu prywatnej nieruchomości. Wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, Gmina uzyskuje prawo do zajęcia tej nieruchomości, nawet pomimo braku ostateczności decyzji (od każdej decyzji administracyjnej można się odwołać). Tzw. rygor natychmiastowej wykonalności decyzji pozwala gminie planować i uruchomić budowę. Jest to bardzo potrzebna procedura gdyż procesy odwoławcze są długotrwałe (od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy), a bezpodstawne odwołania spowodowałyby blokadę realizacji potrzebnej społecznie inwestycji, na trudny do określenia czas.

Każde przejęcie nieruchomości na cele publiczne wiąże się z wypłatą przez Gminę odszkodowania. Obejmuje ono zarówno wartość gruntu jak również wszystkich nasadzeń i naniesień. Oczywiście wysokość odszkodowania zależy od tych czynników i ustalana jest przez Starostę Powiatowego na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy.

W przypadku, gdy właściciel nie wydaje dobrowolnie nieruchomości objętej decyzją ZRID, Starosta Powiatowy na wniosek Gminy przystępuje do procedury egzekucyjnej. I tak się stało w tym przypadku. Podjęte przez Gminę próby polubownego przejęcia fragmentu nieruchomości skończyły się niepowodzeniem i Gmina musiała zawnioskować do Starosty o podjęcie procedury egzekucyjnej. Stało się to jeszcze w lutym br. Niestety wybuch pandemii spowodował zmiany uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania. Proces który zwykle zajmuje 6-8 tygodni wciąż trwa. W tym czasie Wykonawca wykonał wszystkie możliwe prace i od 3 tygodni na terenie budowy nic się nie dzieje.

Należy podkreślić, że po przekazaniu Wykonawcy terenu jest to już teren budowy, za który odpowiada Wykonawca. Przywrócenie przejezdności ulicy, nawet tymczasowo, wymagałoby zawarcia dodatkowej umowy z Wykonawcą i poniesienia kosztów – najpierw przywrócenia przejezdności, a potem ponownego zamknięcia. Taki wariant był rozważany – kluczową kwestią jest to, jak długo takie „tymczasowe” rozwiązanie może potrwać.

Starosta Powiatowy jest w trakcie procedury egzekucyjnej, która może zakończyć się w ciągu 2-4 tygodni. Nie można wykluczyć, że postępowanie skończy się wcześniej, gdyż zarówno Gmina jak i Powiat dokłada wszelkich starań, aby procedurę zakończyć. Być może właściciel nieruchomości uzna, że jednak lepiej wydać nieruchomość – takie próby polubownego rozwiązania problemu są wciąż ponawiane.

Brak przejezdności ul. Urbanistów jest ogromnym utrudnieniem dla okolicznych mieszkańców, jednak biorąc pod uwagę okoliczności oraz możliwy termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych (2 miesiące od rozpoczęcia prac), decyzja o przywróceniu przejezdności ulicy nie byłaby dobrym rozwiązaniem. W szczególności dlatego, że odsunięcie prac w czasie zwiększa ryzyko braku możliwości zakończenia prac przed okresem zimowym. Wtedy taka „rozgrzebana” budowa przeciągnęłaby się do wiosny, co jest w ogóle nie do przyjęcia. Zależy nam na jak najszybszym zakończeniu przebudowy, która poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami na tym skrzyżowaniu.

Wyrażamy nadzieję, że mieszkańcy okażą zrozumienie dla zaistniałej sytuacji, a nowe, bezpieczne skrzyżowanie wynagrodzi ich cierpliwość.