Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw. w Henrykowie-Uroczu
Przetarg nieruchomość gruntowa, zabudowana, oznaczona jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw. w Henrykowie-Uroczu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Henrykowie – Urocze, oznaczonej jako działka ew. 93/2 o powierzchni 800m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA1I/00020671/0. Nieruchomość ta wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000,00 zł brutto

Wysokość wadium: 8.500,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Mokrej, stanowiącej drogę asfaltową, z częściową infrastrukturą techniczną terenu (energią elektryczną, wodociągiem i gazem). W bezpośrednim sąsiedztwie są tereny gminne użyczone sołectwu, w tym m.in. plac zabaw dla dzieci oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Działka 93/2 obr. Henryków Urocze ma kształt prostokątny (dłuższym bokiem przylega do ul. Mokrej). Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek usługowo- handlowy o powierzchni użytkowej ok. 44 m.kw.- w złym stanie technicznym; teren wokół budynku ogrodzony jest siatką (zużycie budynku określono na podstawie oględzin rzeczoznawca określił na ok. 75% , a ogrodzenia- na ok. 50%).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 690/XXXII/2020 z dnia 16.12.2020r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2021r. poz. 651 z dnia 26 stycznia 2021r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.256.2020.MW1, Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2021r. poz, 609 z dnia 25 stycznia 2021r.) działka 93/2  znajduje się  w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 2MNU- przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług nieuciążliwych. Zgodnie z zapisami przywołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 marca 2022r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (p. 38) na I piętrze budynku  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 14.03.2022 (włącznie) do godz. 1600 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Kopię dowodu wpłacenia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w§ 5 ww rozporządzenia Rady Ministrów

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392 do dnia 14.03.2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Gminy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej bip urzędu oraz w prasie.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523

Piaseczno,  24.01.2022

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Powiązane tematycznie:
Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości tj. dz. 93/2 obręb Henryków-Urocze

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO