Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w rejonie ulicy Julianowskiej w Piasecznie, oznaczonej jako działka ew. 7/51 obr. 10 m. o powierzchni 201 m.kw.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piasecznie w rejonie ulicy Julianowskiej, oznaczonej jako działka ew. 7/51 obr. 10 m. Piaseczno o powierzchni 201 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA5M/00290239/5. Nieruchomość ta wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 148.338,00 zł brutto
Wysokość wadium: 7.416,90 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 wraz z uchwałami nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie uchylenia w części Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. i nr 1312/XLIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., nr 11687/XXXIX/2017 z dnia 18.10.2017r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.4131.309.2017.JFz z dnia 8 11.2017r. , nr 1325/XLIV/2018 z 14.02.2018r. i nr 106/VI/2019 z 25.02.2019r. znajduje się  w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 6P-S- tj teren przeznaczony pod produkcję, składy i magazyny. Działka znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania dla usług chronionych i zabudowy związanej ze stałym/wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. Część działki 7/51 znajduje się w obszarze oddziaływania linii elektroenergetycznej średniego napięcia. Zgodnie z opinią urbanistyczną działka 7/51 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Działka została wydzielona na dołączenie do nieruchomości sąsiedniej, z którą stanowić będzie jedną nieruchomość (całość inwestycyjną), z uwagi na powyższe dokonano wyboru takiej formy przetargu.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta drzewkami samosiewkami. Położona jest w rejonie ulicy Julianowskiej. W sąsiedztwie jest zabudowa magazynowo-biurowa, sklep oraz ogródki działkowe, w otoczeniu – po drugiej stronie ulicy Julianowskiej, znajduje się także osiedle mieszkaniowe. W zasięgu nieruchomości jest prąd.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 06.12.2021 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, celem sprawdzenia przez komisję przetargową czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu oraz wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392 do dnia 06.12.2021 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, I piętro oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej (p. 38) na I piętrze budynku  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 06.12.2021 r. (włącznie) do godz. 16 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Podpisy oferentów
  6. Kopię dowodu wpłacenia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w§ 5 ww rozporządzenia Rady Ministrów

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Gminy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej BIP urzędu oraz w prasie. Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 r., str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) oraz Rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Więcej informacji nt przetwarzania danych osobowych w tym zakresie można uzyskać na stornie www.bip.piaseczno.eu

Piaseczno,  26.10.2021 r.

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO