Rozbudowa ulicy Głównej w Bobrowcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

3560

Gmina Piaseczno w 2019 roku zakończyła realizację inwestycji, na którą pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na inwestycję drogową „Rozbudowa ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej” pozyskano dofinansowanie w kwocie 5 973 099,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 11 425 959,13 zł.

Cele zrealizowanego projektu to poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi gminnej oraz zwiększenie dostępności transportowej.

W ramach inwestycji rozbudowano drogę na długości 1 649,00 m, wybudowano chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Zrealizowana inwestycja zapewnia dogodny dojazd do ulic poprzecznych, wzdłuż których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  Wykonane zostały zjazdy indywidualne, odwodnienie za pomocą kanalizacji ze studzienkami ściekowymi, oświetlenie drogowe. Wykonano 10 skrzyżowań, wprowadzono elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu. Ulica Główna w Bobrowcu to droga publiczna, stanowiąca ważne połączenie w układzie komunikacyjnym w miejscowości Bobrowiec oraz w południowo-zachodniej części gminy Piaseczno. Ulica na odcinku objętym inwestycją, krzyżuje się z drogami powiatowymi: ulicą Bobrowiecką i Mazowiecką. Przy planowaniu rozbudowy ulicy brano pod uwagę w szczególności charakter drogi, fakt, że stanowi ciąg komunikacyjny scalający dwie drogi powiatowe oraz duży wzrost natężenia ruchu pojazdów na niej.

18 grudnia 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr FDS/280/2019 z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało zweryfikowane pozytywnie i zatwierdzone w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Rozbudowa ulicy Głównej w Bobrowcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych