Zrzut ekranu mapy. Lokalizacja Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jesówce działka ew. nr 91/3

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Jesówce przy
ul. Konika Polnego, oznaczona jako działka ew. 91/3 o powierzchni 529 m.kw.
, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA5M/00355920/0. Nieruchomość ta wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 98.400,00 zł brutto
Wysokość wadium: 4.920,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części Jesówki przy ulicy Konika Polnego, w niewielkiej odległości od skrzyżowania z ulicą Źródlaną. Ulica Konika Polnego stanowi drogę urządzoną o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do tej nieruchomości urządzono od ulicy Konika Polnego.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowanej przeznaczone pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Centrum administracyjne miasta Piaseczno oddalone jest o ok. 9 km.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cz. wsi Jesówka zatwierdzonym Uchwałą nr 1241/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.12.2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 77 poz. 11188 z dnia 17.04.2010r.) działka 91/3 obr. Jesówka znajduje się w obszarze funkcjonalnym oznaczonym symbolem 1MN.- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka ma możliwość zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, pod warunkiem spełnienia innych ustaleń planu. Zagospodarowanie działki zostało częściowo ograniczone poprzez istnienie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia.

Działka 91/3 obr. Jesówka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Posiada kształt długiego i wąskiego prostokąta. Szerokość frontu ok. 6 m.b. Na działce nie znajdują się przyłącza mediów, ale w zasięgu nieruchomości  jest uzbrojenie techniczne terenu: woda w ulicy Konika Polnego , kanalizacja w ul. Konika Polnego, prąd przy działce.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej (p. 38) na I piętrze budynku  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 14.06.2021 (włącznie) do godz. 16 oo – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. Kopię dowodu wpłacenia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w§ 5 ww rozporządzenia Rady Ministrów

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392 do dnia 14.06.2021r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży, przy czym za datę wpłaty uznaje się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Gminy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej bip urzędu oraz w prasie.

Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523

Piaseczno,  10.05.2021
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE NA BIP

OFERTY NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PIASECZNO